Obsah

Co se jim v pracovní verzi územní studie veřejných prostranství nelíbí


2. Co se Vám v pracovní verzi územní studie veřejných prostranství nelíbí

 • Hřiště – západní část lokality
  • pro potřeby pořádání sportovních či kulturních pořadů bych doporučoval pouze nejnutnější zázemí (sociální + hostinské – bufet)
  • mateřskou školku bych doporučoval řešit také jen pro potřeby obce, tj. pro cca 12 – 15 dětí.
 • umístění mateřské školky s byty v severní části obce z důvodu:
  • dojde k zastavění další zelené plochy mimo stávající zastavěné území (není ochrana zeleně prioritou studie?)
  • dojde ke zničení krajinářsky cenného prvky přirozeného přechodu mezi lesem a zastavěným území (k tomu mj. slouží i ochranné pásmo lesa, které zabírá většinu pozemku a které by se nemělo zastavovat)
  • nedostatečné dopravní obslužnosti, k lokalitě není možné zbudovat normovou jednosměrnou, natož obousměrnou komunikaci, studie kapacitu stavby neřeší, při max. využití plochy pozemku stavbou se může jednat i o desítky aut, které ke stavbě musí v ranní špičce přijet, zaparkovat, vyhnout se atd., což zničí jednu z nejklidnějších částí obce (kdo a jak zaručí, že za 20 let to bude jen jednotřídka pro 12 dětí, kam budou všichni chodit pěšky?)
  • demograficky a finančně je to nad možnosti obce (nebylo by levnější a jednodušší potřebu MŠ řešit dlouhodobou smlouvou např. se Svojeticemi a peníze radši dát do kanalizace?)
 • umístění hřiště / kurtu na ploše za restaurací, je to ideální místo pro umístění případné školky (bude-li s touto potřebou do budoucna počítáno a nebude – li řešena v součinnosti s okolními obcemi), je to uvnitř stávající zástavby, u hlavní komunikace procházející obcí, je tam již dětské hřiště atd., v případě využití pozemku školkou se může využívat fotbalové hřiště v severní části obce (nejsou dvě hřiště na malou obec zbytečně moc? Nestačilo by mít jen jedno a pořádné?)
 • umístění „sběrného dvora“ vedle fotbalového hřiště, je to jen přesunutí problému z centra obce na okraj (nebylo by lepší „sběrný dvůr“ umístit mimo obec, např. k plánované čistírně odpadních vod, kde příp. nepořádek, zápach a automobilový provoz nebudou nikomu vadit?)
 • zpevnění udržovaných zelených ploch jižně a západně od pozemků p.č. 322/53, 322/54 a 322/55 v severní části obce (není ochrana zeleně prioritou studie?)
 • Část „HŘIŠTĚ:
  • Obec Klokočná je krásná svým vesnickým a přírodním charakterem, zachovává si klidný a vesnický ráz v dnešní době a lokalitě blízko Prahy, včetně priority ochrany přírody a stávající zeleně. Toto byl i stále, doufám, je zájem zastupitelstva nedělat z vesnice satelitní městečko se zastavěným veřejným prostranstvím.
  • Vůči počtu stálých obyvatel a tedy i dětí je absolutním nesmyslem plánovat vybudování v takto malé vesnici vlastní školku. Demografický vývoj obce nemůže v budoucnu absolutně naplnit kapacity školky. Pokud by se přesto školka někdy takto vůbec vybudovala, jaké má obec možnosti na to , aby státní školku provozovala? Objekt školky by se nejspíš stal pouze budovou, kterou by obec musela pronajmout nějakému soukromému subjektu, což je tedy spíš podnikatelský zájem a ne zájem veřejný. Též tedy, jako vybudovat pár obecních bytů. Pro koho, kdo by na tyto byty měl nárok?
  • Stávající prostor fotbalového hřiště u lesa je nyní téměř nevyužívaný, veškeré dění a případné aktivity probíhají v prostorách hostince a přilehlého hřiště, je tedy nesmysl pro malou obec budovat další podobné místo k vyžití. Smyslem je případně investovat a vybudovat obdobné zázemí, včetně případné „školky“ právě v prostoru hostince a hřiště. Stávající hostinec je nesmysl nadále udržovat v provozu, v malé obci jsou další dvě restaurace, které jsou daleko více navštěvované. Též dopravní obslužnost je pro lokalitu stávajícího hostince příznivější , než pro zamýšlený Váš záměr.
  • K místu školky u lesa není možné vybudovat zákonné parametry splňující obslužné obousměrné cesty (pro hasiče, záchrannou službu ap.) včetně nedostatečné kapacity pro pohyb aut v případě konání nějaké akce. Existuje též ochranná zóna lesa , budování v této části by muselo podléhat vyjímce od Lesů ČR. Nyní se na těchto místech objevuje zvěř , na louce se pasou srny, není škoda o tyto zážitky v dnešní době přijít?
  • Místo pro sběrný dvůr akorát zajistí, že tato zvířata budou toto místo hojně navštěvovat a odpadky rabovat. Rozhodně mi je líto občanů, kteří by tímto místem měli znehodnoceny své obydlí se zápachem a odpadkovým provozem v jejich blízkosti.
  • V obci další NEVYUŽITÉ objekty, které jsou prázdné - hasičárna a klubovna, proč je tedy nutné stavět objekt nové ? Nehledě na skutečnost, že obecní finance a případné dotace jsou potřeba na daleko potřebnější věci než vybudování školky, bytů a bufetu – např. kanalizace, čistička, veřejné osvětlení ... atd.
 • K ostatním částem návrhu připomínky a námitky nemám.
 • Uvažované jezírko v těsném sousedství uvažované mateřské školky - z pohledu bezpečnosti dětí, pokud si mají na prostranství hrát. Možná je to subjektivní obava, ale umísťovat - bez oddělení prostor - těsně vedle sebe dětské hřiště mateřské školky a jezírko s vodou se nám nezdá šťastné. Jinak myšlenka jakéhokoliv vhodného a opticky hezkého rezervoáru užitkové vody je velmi dobrá.
 • „přesvícené přechody", jak se vyjádřil zpracovatel studie. Jedná se o zátěž zbytečným světlem v nočních hodinách - světelný smog, který zde dosud naštěstí není v míře obtěžující, tak jako v jiných obcích. Upřímně, po deváté hodině večerní je pohyb chodců v obci minimální, a během výhledu cca 10 let odhadem nebude větší.
 • Zbytečně naddimenzovaná parkovací místa u potenciální mateřské školky.
 • Nemám žádný problém, ale studie prostoru pro mateřskou školku by měla být střízlivější stran parkovacích míst s důrazem na citlivost místa vzhledem k lesu.
 • Nejsem nadšen ze zrušení spojovací cesty pro auta u točny busu, dle mého názoru slouží k přehledéemu vyhýbání automobilů.
 • Dále mi nepřijde za ideální soustředit na okraj obce místo pro konteinery na plast, neboť je ověřeno, že pokud nádoba není v dostatečné blízkosti bydliště, tak výrazně klesá ochota lidí třídit odpad.
 • Nový sběrný dvůr
  -dojde k zesílení pěšího i dopravního provozu na místní komunikaci, která pro takový provoz není dimenzována a vede přímo pod našimi okny. Velká nákladní auta pro odvoz plastů, papíru a komunálního odpadu začnou jezdit častěji a rozhodně nebudou používat cestu kolem „koňské“ ohrady. Také lidé ze vzdálenějších částí vesnice začnou k odvozu odpadu používat osobní vozidla.V této oblasti se značně zhorší životní prostředí, zvýší se zde prašnost a hluk. Pokud bude sběrný dvůr otevřen jen v určité dny a hodiny, vznikne v jeho okolí obrovský nepořádek, protože lidé, kteří už nyní na horní návsi (kde je více vidět) pohazují vše, pro ně nepotřebné vedle sběrných nádob, budou tak činit i nadále a ještě více. Umístění sběrného dvora k takovému chování přímo nabádá a nikdo nezabrání tomu, aby v době uzavření dvora byly odpadky přehazovány přes zeď anebo odhozeny do blízkého lesa.
  -Dotazuji se, proč není zachován současný stav, tj. u lesa jen skládka bio odpadu a na obou návsích sběrné nádoby na ostatní odpad, případně umístěné za zástěnu vytvořenou třeba ze stromků ve velkých květináčích. Dotazuji se, jaké jsou důvody pro zřízení veřejného smetiště u lesa.
  -Stavba školky a jakéhosi sportovního areálu v severní části vesnice -mělo by se stavět na „zelené louce“. Tato plocha je naprosto nesmyslně vyznačena jako „zastavitelná“ v územním plánu z roku 2014, a to v přímém rozporu s proklamacemi o podpoře travnatých ploch a důsledné ochraně volné krajiny a zemědělské půdy. Tvůrci tohoto plánu se věcně nesprávně vypořádali s řadou oprávněných připomínek. Nedostatečně byla odůvodněna a prokázána potřebnost výstavby. Výstavba v této lokalitě je příkladem postupu, který snad platí v rozvojové banánové republice a je ukázkou zoufalého a neefektivního hospodaření s volným prostorem.
  -Domnívám se, že jakákoliv stavební činnost u sportovního hřiště znamená nehospodárné vynakládání veřejných finančních prostředků a je zcela zbytečným zásahem do volné krajiny, který zhorší současné životní prostředí. Pokud by bylo skutečně zjištěno, že v obci je nezbytné stavět vlastní školku, pak by taková stavba měla být spíše umístěna u existujícího dětského hřiště. Další možností by pak mohla být přístavba budovy málo využívané „Klokajdy“.
  -Pro sporadické akce případně pořádané na sportovním hřišti u lesa lze zajisté využít mobilních zařízení (stany, WC) a nezničit volnou zelenou plochu s přírodním parkem ořešáků.
 • Stavba nového objektu čekárny na horní návsi a odstranění poštovních schránek – podle mého názoru se opětovně jedná o zbytečné zasahování do vesnického charakteru naší obce, který by měl zůstat zachován. Mimo to – skvělé služby státního podniku Česká pošta jsou patrně všeobecně známé a obávám se, že pokud nebudou poštovní schránky na návsi, pak můžeme zapomenout na řádné a včasné doručení jednotlivých zásilek. Pošta se nebude unavovat doručováním do jednotlivých domů.
 • Návrhy úprav lokality „Hřiště“ zahrnující studii vybudování nového areálu veřejné vybavenosti se dvěma objekty (klubové místnosti, bufet, byty, školka apod.) považuji vzhledem k velikosti obce za naddimenzované a nereálné.