Obsah

 

Kanalizace

Rok 2016
Firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost provedla na základě objednávky obecního úřadu Klokočná studii proveditelnosti týkající se odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Klokočná:

Rozvaha čištění odpadní vody v obci Klokočná; Ing. Michal Šperling Zde ke stažení

Rok 2017

Za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci Klokočná byl zakoupen pozemek par. č. 211 v k.ú. Klokočná. 

Na projektovou a inženýrskou činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci Klokočná byla uzavřena dohoda na výběr dodavatele přípravných projektových a inženýringových prací se společností 3L studio s.r.o. 

Přípravné a projektové práce:

  • Byl podán PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje)
  • Zajišťují se souhlasy od vlastníků dotčených parcel
  • Probíhá zařizování elektro-přípojek pro ČOV 
  • Zpracovává se dokumentace přípojek
  • Předpoklad podání žádosti o dotaci je leden roku 2019

Rok 2018

Kořenové čistírny odpadních vod ve světle výsledků výzkumů Zde ke stažení
 

Rok 2019

Stavební odbor MÚ Říčany vydal rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace a ČOV Klokočná“. Je zpracován Odborný posudek k žádosti o podporu z prostředků SFŽP ČR dle podmínek Národního programu Životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Výše příspěvku činí 63,75 % z celkových způsobilých výdajů. Na základě vyhlášené dotační výzvy, a v závislosti na konečném posouzení všech možností dofinancování projektu a schopnosti obce splácet úvěr, obec Klokočná s největší pravděpodobností podá v lednu 2020 žádost o dotaci. Příjem žádostí je ukončen ke dni 31. 1. 2020.

Odborný posudek k žádosti o podporu ze SFŽP ČR ze dne 8. 11. 2019 Zde ke stažení
 

Rok 2020

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu „Kanalizace a ČOV Klokočná“ na základě výzvy č. 4/2019 z Národního programu Životního prostředí z prostředků SFŽP ČR a současně schválilo závazek spolufinancování projektu ve výši 36,25 % z celkových způsobilých výdajů. Žádost byla zpracována a podána dne 20. 1. 2020.
Středočeský kraj vyhlásil Programy 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeských Fondů – pro náš projekt je aktuální Fond životního prostředí a zemědělství, oblast podpory „Drobné vodohospodářské projekty“. Maximální výše dotace je stanovena na 3 000 000 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 3 000 000 Kč.


V návaznosti na podané žádosti probíhají přípravné práce, jednak projektové práce a veřejnoprávní řízení. Byla podána žádost o stavební povolení. Následně se bude zpracovávat zadávací dokumentace, na jejímž základě se provede výběrové řízení na zhotovitele.

• 20. 4. 2020 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí dotace naší obci ve výši 3,000.000,- Kč;
• 11. 6. 2020 bylo vydáno stavební povolení;
• 14. 7. 2020 bylo vydáno Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1190400006 o poskytnutí prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ve výši 38,631.538,35 Kč, tj. 63,75% ze základu pro stanovení podpory; základ pro stanovení podpory ve výši 60,598.491,53 Kč;
• 15. 7. 2020 byla zveřejněna Výzva k podání nabídek na „Technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“ 
• Zpracovává se projektová dokumentace kanalizačních přípojek;
• Připravuje se návrh dohody obce s občany ve věcech kanalizačních přípojek – příspěvek na rozvoj infrastruktury.
• Připravují se zadávací podmínky pro výběr zhotovitele. Předpokládají se dvě samostatná výběrová řízení; Kanalizační řady a Kořenová ČOV 

Dne 14. 10. byla na profilu zadavatele zveřejněna „Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek“ k veřejné zakázce „Kanalizace Klokočná“ s termínem odevzdání nabídek do 12. 11. 2020.

• Celkový počet doručených nabídek byl 4:
1. FK Bau, a.s. 39,771.225,28 Kč (vč. DPH)
2. VPK Suchý s.r.o. 45,597.481,62 Kč (vč. DPH)
3. MOBIKO plus a.s. 47,432.493,89 Kč (vč. DPH)
4. ALSTAP s.r.o. 45,373.154,56 Kč (vč. DPH)
• Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu se společností FK Bau, a.s.

ČOV

Rok 2020

• Dne 2. 12.  2020 byla na profilu zadavatele zveřejněna „Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek“ k veřejné zakázce „Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná“ s termínem odevzdání nabídek do 22. 12. 2020.