Obsah

Územní plán


O Územním plánu

Územní plán je strategií, jak naplnit koncepci rozvoje celého správního území obce. Rozvojem se rozumí proces vylepšování výchozího stavu.

Územní plán zahrnuje hodnocení současného stavu, vytyčení cíle, stanovení postupu a nové hodnocení. Územní plán představuje také soubor pravidel, kterými se rozvoj obce řídí.

Tento soubor pravidel je dán předem, mění se případně podle jasných (zákonem daných) postupů a platí pro všechny stejně – jak pro občany, tak třeba pro podnikatele, nebo pro úředníky státní správy.

Projednaný a schválený Územní plán obce je „zákon“, který neznamená jen jistá (často zdánlivá) omezení - regulativy, ale dává i jistotu, že – budu-li postupovat podle něj – mohu (například na zakoupeném pozemku) postavit skutečně to, co chci, případně vím, co může a co nesmí být postaveno na sousedních pozemcích (jsem-li například majitelem rodinného domu).

Územní plán stojí na dvou základních pilířích: funkční a prostorové regulaci. Funkční regulativy stanovují zásady a možnosti pro umisťování jednotlivých základních funkcí v území; jedná se především o ochranu standardu obytných území zejména před negativními vlivy výroby a dopravy. Prostorové regulativy pak popisují podrobnější podmínky pro výstavbu jednotlivých typů objektů, zejména s cílem uchránit typický charakter zástavby obce.

Zároveň Územní plán stanoví zastavěné, zastavitelné a nezastavitelné území. To (zjednodušeně) znamená: v zastavěném území (tedy tom území, kde jsou již dnes stávající domy) je možno i nadále stavět; v zastavitelném území, které je nově vymezeno Územním plánem, je možno stavět (i když se tam dnes rozkládají louky, nebo pole); a konečně v nezastavitelném území (což je zbývající část správního území obce) stavět není možné.

Nedílnou součástí Územního plánu bude rovněž řešení dopravy a technické infrastruktury – jednak s ohledem na zlepšení situace stávající zástavby obce a jednak ve vztahu k novému zastavitelnému území. Rozvoj některých lokalit pro novou zástavbu rodinnými domy může být (na základě ustanovení v Územním plánu obce) podmíněn pořízením Regulačního plánu. Regulační plán pak prohlubuje základní principy a zásady, obsažené v Územním plánu obce; Regulační plán se dá svojí podrobností přirovnat k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Výhodou tohoto postupu je, že celá rozvojová lokalita získá jasné podmínky dalšího rozvoje – a to i v případě roztříštěného vlastnictví pozemků v této rozvojové lokalitě.


Postup pořízení Územního plánu

Závěrem tedy jen stručný popis toho, co bude v nejbližších měsících a letech následovat. Připravuje se návrh Zadání Územního plánu, který bude podle zákona veřejnoprávně projednán, přičemž se k němu v zákonných lhůtách mohou vyjádřit všichni – dotčené orgány státní správy, správci sítí, občané, majitelé pozemků. Výsledné Zadání – se zapracovanými připomínkami z veřejnoprávního projednání – bude schváleno zastupitelstvem a stane se výchozím podkladem pro Návrh Územního plánu obce. Návrh Územního plánu bude projednán s dotčenými orgány státní správy a podle pokynů, vzešlých z tohoto projednání, bude vypracován upravený Návrh Územního plánu. Tento upravený Návrh bude opět veřejnoprávně projednán, to znamená, že se k němu mohou – podobně jako k návrhu Zadání - vyjádřit opět všichni, nejen dotčené orgány státní správy. Po tomto projednání (řízení o Územním plánu) získá obec nový Územní plán – po konečném schválení čistopisu Územního plánu zastupitelstvem obce. Pro zájemce je podrobně celý proces popsán v §18 a §19, §43 až §54 stavebního zákona (zákon č.183/2006 Sb. v platném znění).