Obsah

Územní plán

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje vydání Změny č. 1 Územního plánu Klokočná. zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ  ZMĚNA Č. 1 zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN  KLOKOČNÁ  ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 zde ke stažení
 

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ - SROVNÁVACÍ TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN V TEXTOVÉ (VÝROKOVÉ) ČÁSTI zde ke stažení

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOKOČNÁ - NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PODANÝCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP KLOKOČNÁ zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Výkres základního členění území zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Hlavní výkres zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Koordinační výkres zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Hlavní výkres - technická infrastruktura zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Hlavní výkres - veřejně prospěšných staveb zde ke stažení

 


Dne 6. 10. 2014 vydal MěÚ v Říčanech vyhlášku č. 60482/2014 oznamující vydání územního plánu obce Klokočná.


Dne 14. 3. 2014 vydal MěÚ v Říčanech vyhlášku č. 14265/2014 oznamující zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu obce Klokočná.


Dne 29. 4. 2013 vydal MěÚ v Říčanech vyhlášku č. 25276/2013 oznamující zahájení projednání nového návrhu územního plánu obce Klokočná.


Na veřejném zasedání dne 25. 9. 2012 bylo schváleno zadání nového územního plánu obce Klokočná.

Rozhodnutím zastupitelstva obce Klokočná dne 11.5.2011 bylo ukončeno pořizování rozpracovaného Územního plánu (dále jen ÚP), který zpracovávali Ing.arch. Pavel Dydovič a Ing.arch. Zuzana Krčmářová a bylo schváleno pořízení nového ÚP.

Původní rozpracovaný Návrh ÚP byl orientován na kvantitativní růst obce.

Pro novou výstavbu bylo určeno cca 20 ha orné půdy, což odpovídá výstavbě přibližně 130 - 150 nových rodinných domů a 400 – 500 obyvatel. K tomu je však potřeba přičíst rezervy v dnes zastavěném území, které představují minimálně 30 dalších nových domů a 100 obyvatel, o nichž se tento návrh vůbec nezmiňuje. Klokočná by tak narostla až o 160-180 domů a 500 - 600 obyvatel. V současné době je v obci cca 125 domů a žije zde cca 240 obyvatel. Nakonec by obec mohla mít až 300 domů s 840 obyvateli.

Je jedno, jesli by se tak stalo v průběhu pěti, deseti, nebo dvaceti let, výsledek by byl pro obec vždy zničující.

Mnoho obcí, nejenom v našem okolí, se dopustilo stejné chyby, že ve svých ÚP schválili nesmyslně velké rozvojové plochy v naději, že nově příchozí občané přinesou obci také zisk v podobě daní z podnikání, vyšší příspěvky státu na obyvatele apod. Ale brzy zjistili, že nově příchozí ponechávají sídla svých firem na původním místě, do nového bydliště se nepřihlašují všichni rodinní příslušníci, často jen jeden, či dva. A obec jenom doplácí na nárůst hlučnosti a prašnosti vlivem nárůstu dopravy, nárůstají požadavky na údržbu komunikací a veřejných prostranství, jejich osvětlení, likvidaci odpadů, vyšší nároky na bezpečnost a pod. Po těchto zkušenostech obce často pořizují změny ÚP nebo nové Územní plány s cílem zmenšit rozsah nově zastavitelných ploch. Problém je však v tom, že obce budou muset vyplácet náhrady za vyjmutí („znehodnocení“) pozemků ze zastavitelných ploch ve výši tržní ceny. Jistě si každý dovede představit, že malé obce, jako je například Klokočná, by nikdy takovéto částky nemohly vyplatit.

Dále je potřeba zmínit i tu skutečnost, že stávající nemovitosti v Klokočné mají dnes vysokou hodnotu právě proto, že obec, ani její okolí nejsou znehodnoceny satelity, ani nevkusnou přebujelou zástavbou (které jsou k vidění například v Babicích, Mukařově, Tehově, Světicích, Stránčicích a mnoha dalších obcích). V případě, že by byla schválena navrhovaná zástavba pak by cena všech stávajících nemovitostí klesla. V podstatě by došlo k částečnému přelití peněz z kapes majitelů stávajících nemovitostí do kapes těch, kteří by prodali svá pole na další výstavbu.

Území obce Klokočné se vyznačuje vysokou hodnotou krajinného rázu. Nový Územní plán bude klást důraz zejména na zachování a rozvoj hodnot nejenom obce, ale i celého správního území, bude ochraňovat kvalitu života v obci. Každý dům navíc tyto hodnoty snižuje. Nově zastavitelné plochy bude vymezovat jen vyjímečně, a to s ohledem na využití vnitřních rezerv v zastavěném území. Ve veřejném zájmu bude chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a ostatní hodnoty území. Tato ochrana je nezbytná, protože jediná hodnota, kterou Klokočná má, je dosud nezničené prostředí obce a krásná příroda kolem ní. Važme si toho a chraňme ji.

Jako zpracovatel nového Územního plánu byl vybrán Ing.arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Pořizovatelem je Městský úřad v Říčanech, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Veškeré postupy při pořizování Územního plánu budou probíhat podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dokumentace bude zpracována v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušnými zvláštními právními předpisy a vyhláškami č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.


O Územním plánu

Územní plán je strategií, jak naplnit koncepci rozvoje celého správního území obce. Rozvojem se rozumí proces vylepšování výchozího stavu.

Územní plán zahrnuje hodnocení současného stavu, vytyčení cíle, stanovení postupu a nové hodnocení. Územní plán představuje také soubor pravidel, kterými se rozvoj obce řídí.

Tento soubor pravidel je dán předem, mění se případně podle jasných (zákonem daných) postupů a platí pro všechny stejně – jak pro občany, tak třeba pro podnikatele, nebo pro úředníky státní správy.

Projednaný a schválený Územní plán obce je „zákon“, který neznamená jen jistá (často zdánlivá) omezení - regulativy, ale dává i jistotu, že – budu-li postupovat podle něj – mohu (například na zakoupeném pozemku) postavit skutečně to, co chci, případně vím, co může a co nesmí být postaveno na sousedních pozemcích (jsem-li například majitelem rodinného domu).

Územní plán stojí na dvou základních pilířích: funkční a prostorové regulaci. Funkční regulativy stanovují zásady a možnosti pro umisťování jednotlivých základních funkcí v území; jedná se především o ochranu standardu obytných území zejména před negativními vlivy výroby a dopravy. Prostorové regulativy pak popisují podrobnější podmínky pro výstavbu jednotlivých typů objektů, zejména s cílem uchránit typický charakter zástavby obce.

Zároveň Územní plán stanoví zastavěné, zastavitelné a nezastavitelné území. To (zjednodušeně) znamená: v zastavěném území (tedy tom území, kde jsou již dnes stávající domy) je možno i nadále stavět; v zastavitelném území, které je nově vymezeno Územním plánem, je možno stavět (i když se tam dnes rozkládají louky, nebo pole); a konečně v nezastavitelném území (což je zbývající část správního území obce) stavět není možné.

Nedílnou součástí Územního plánu bude rovněž řešení dopravy a technické infrastruktury – jednak s ohledem na zlepšení situace stávající zástavby obce a jednak ve vztahu k novému zastavitelnému území. Rozvoj některých lokalit pro novou zástavbu rodinnými domy může být (na základě ustanovení v Územním plánu obce) podmíněn pořízením Regulačního plánu. Regulační plán pak prohlubuje základní principy a zásady, obsažené v Územním plánu obce; Regulační plán se dá svojí podrobností přirovnat k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Výhodou tohoto postupu je, že celá rozvojová lokalita získá jasné podmínky dalšího rozvoje – a to i v případě roztříštěného vlastnictví pozemků v této rozvojové lokalitě.


Postup pořízení Územního plánu

Závěrem tedy jen stručný popis toho, co bude v nejbližších měsících a letech následovat. Připravuje se návrh Zadání Územního plánu, který bude podle zákona veřejnoprávně projednán, přičemž se k němu v zákonných lhůtách mohou vyjádřit všichni – dotčené orgány státní správy, správci sítí, občané, majitelé pozemků. Výsledné Zadání – se zapracovanými připomínkami z veřejnoprávního projednání – bude schváleno zastupitelstvem a stane se výchozím podkladem pro Návrh Územního plánu obce. Návrh Územního plánu bude projednán s dotčenými orgány státní správy a podle pokynů, vzešlých z tohoto projednání, bude vypracován upravený Návrh Územního plánu. Tento upravený Návrh bude opět veřejnoprávně projednán, to znamená, že se k němu mohou – podobně jako k návrhu Zadání - vyjádřit opět všichni, nejen dotčené orgány státní správy. Po tomto projednání (řízení o Územním plánu) získá obec nový Územní plán – po konečném schválení čistopisu Územního plánu zastupitelstvem obce. Pro zájemce je podrobně celý proces popsán v §18 a §19, §43 až §54 stavebního zákona (zákon č.183/2006 Sb. v platném znění).