Obsah

Aktuality

METODICKÝ POKYN Obce Klokočná č. 1/2022 - ZŘIZOVÁNÍ VODOVODNÍCH/KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Zde ke stažení

SOUHLAS S UVEDENÍM STAVBY KOŘENOVÁ ČOV DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zde ke stažení

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY KANALIZACE A ČOV Zde ke stažení

Rozhodnutí o umístění stavby kanalizační přípojky Zde ke stažení 

Dotazník pro potřeby vypracování smluv na dodávku vody a odvádění
odpadních vod Zde ke stažení

K dnešnímu dni jsou dokončeny;

 • práce na stokách E a E1, včetně výtlaku (nad srubem), hrubé terénní úpravy
 • čerpací stanice E (u srubu) vč. elektro přípojky a zpevnění příjezdové komunikace
 • na KČOV jsou dokončeny hrubé terénní úpravy, oplocení, domek obsluhy, česle a podkladní vrstvy manipulační plochy

Předpokládaný další postup stavebních prací;

 • čerpací stanice B (u lesa), vč. elektro přípojky a zpevnění příjezdové komunikace
 • dokončení terénních úprav u lesa
 • čisté terénní úpravy a sadové úpravy u KČOV
 • výústní objek KČOV (zaústění do potoka v průhonu)
 • asfaltový povrch manipulační plochy
 • zahájí se opravy místních komunikací
  • zámková dlažba na návsi u rybníka – v tomto týdnu
  • zámková dlažba v ulici pod Hostincem na Klokočné, včetně 3 štěrkových bočních uliček – v příštím týdnu (14. 3. 2022)
  • zámková dlažba u Restaurace U Sapíků až směrem ke srubu,
  • asfaltové kryty od vyhlídky na západním okraji obce směrem k horní návsi,
  • kryty komunikací z asfaltového recyklátu na severovýchodním okraji obce,

Termíny budou záviset na počasí a na stavu podloží. Dotčení občané budou v předstihu o omezeních informováni.

Na vodoprávní úřad byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla – kanalizační stoky a žádost o povolení předčasného užívání stavby - KČOV – zahájení zkušebního provozu. Předpoklad zahájení zkušebního provozu je konec dubna. Poté bude možno postupně připojovat jednotlivé nemovitosti, které budou splňovat veškeré náležitosti - podmínky. 

Smlouva o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu mezi obcí Klokočná a společností I.T.V. CZ s.r.o. je již podepsána.

Dnešním dnem je zveřejněn „Dotazník pro potřeby vypracování smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod “. Vyplněný dotazník je možné odevzdat osobně, nebo poštou na OÚ Klokočná, do výkonné kanceláře provozovatele I.T.V. CZ, nebo elektronicky.

Na základě vyplněného a případně zkontrolovaného dotazníku provozovatel vodovodu, společnost I.T.V. CZ uzavře s jednotlivými vlastníky/odběrateli smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Smlouvy mohou být i samostatné, buď pouze pro vodu, nebo pouze pro odpadní vody, tam kde není další připojení.

Současně se prověří, zda jednotlivé přípojky jsou provedené v souladu s technickými normami, zejména zda splňují následující striktní technické požadavky;

 • do kanalizační splaškové přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod.
 • domovní odpady z drtičů odpadů nelze vypouštět do kanalizace,
 • do kanalizační splaškové přípojky nesmí být vypuštěn stávající septik/jímka.

Po vydání územního souhlasu, nebo územního rozhodnutí (předpoklad s nabytím právní moci na konci dubna) bude následně občanům předána ve dvou paré projektová dokumentace pro stavební povolení na jejich přípojku s veřejnoprávním rozhodnutím. Poté si mohou občané připravovat/zajišťovat realizaci soukromé části kanalizační přípojky a to od vyústění vnitřních rozvodů domovní kanalizace z domu až k místu propojení na veřejnou část přípojky, která je již provedena k hranicím pozemku a je zaslepena.

Realizaci soukromé části kanalizační přípojky (tj. část přípojky již na vlastním pozemku) si mohou občané zajišťovat buď svépomocí, nebo dodavatelsky. Při dodavatelském zajištění můžou oslovit firmy z blízkého okolí (Klokočná - Tomáš Indra, Svojetice – Miroslav Šmíd, Durek, Šindelář, Bagrák, Struhařov – Amar Instalace, Lejček,….). Původně jsme nabízeli možnost vyžádat si nabídku od zhotovitele stavby, společnosti FK Bau. Tam ale vzhledem k událostem na Ukrajině jsou problémy s odlivem pracovníků. Dají se proto předpokládat dlouhé termíny jak na zpracování nabídky, tak i na vlastní realizaci a následně i vyšší cena. Proto jsme vyjednali možnost vyžádat si nabídku od pracovníků, kteří velice pečlivě prováděli zemní práce pro společnost Dekonta – Vajnlich (www.vajnlich.cz). Kdo tedy bude mít zájem o zpracování nabídky a realizaci od firmy Vajnlich, tak ať svůj požadavek nahlásí na obecní úřad a kontakt/nabídku zprostředkujeme.

Pro vlastní napojení rozvodů domovní kanalizace na kanalizační splaškovou přípojku a tím i její zprovoznění bude nutné zajistit/předložit následující doklady;

 • uzavřenou smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod,
 • územní souhlas nebo územní rozhodnutí, vydaný stavebním úřadem MÚ Říčany. Tam kde územní souhlas hromadně zajišťoval OÚ Klokočná, zajistí OÚ Klokočná.
 • vyplněnou „Objednávku prací a služeb“ na případné práce zajišťované provozovatelem,
 • doklad o vyvezení septiku/jímky ne starší 2 dny
 • umožnit technikům provozovatele kontrolu provedení soukromé části kanalizační splaškové přípojky, prázdného septiku/jímky.

Pokud by se zjistilo napojení na veřejnou kanalizaci bez splnění předchozích požadavků, tak bude přípojka zaslepena a proti vlastníkovi takovéto „na černo“ provedené přípojky bude zahájeno správní řízení a uplatňování náhrady škody.