Obsah

Aktuality

CENÍK VODNÉ, STOČNÉ
https://www.itvcz.eu/cenik-vodne-stocne

 

Vážení občané,

informujeme vás o aktuálním postupu prací na stavbě Kanalizace a ČOV Klokočná;

S dokončováním stavby kanalizace se provádí opravy místních komunikací. Dokončené jsou opravy komunikací s povrchem ze zámkové dlažby a provádějí se opravy komunikací s asfaltovým povrchem. To s sebou opět přinese výrazná dopravní omezení, která se již týkají, a i budou týkat, postupně nás všech.
Se zhotovitelem se budeme snažit co nejdéle zachovat základní páteřní průjezdnost obcí, jak pro osobní vozidla, tak i pro zásobování, svoz odpadů, vyvážení jímek apod. Opravované úseky však budou po dobu provádění prací uzavřeny.
Pro lepší přehlednost přikládáme situační náčrt horního západního okraje obce Zde ke stažení

Předpoklad průběhu stavebních prací do konce července:
do 3. 6. úsek 3C od Vyhlídky (na horním západním okraji obce) ke křížení s úsekem 2c - bude proveden asfaltový kryt
6. 6. – 22. 6. úsek 2C a 6C úsek už po začátek horní návsi – doprava z oblasti úseku 3C se převede do „Psí uličky“ (UK 20), kde bude obousměrný pro-voz řízený semaforem (pouze pro osobní vozidla!). V úseku 2C a 6C bude provedena skladba vozovky až po asfaltový kryt.
Po dokončení se obnoví doprava přes západní část 2C s objízd-nou trasou přes 6C a štěrkovou cestou nad lesem. Současně se zruší obousměrný provoz „Psí uličkou“.
22. 6. – 1. 7. úsek 2C úsek na horní návsi až k točce autobusů - – bude provedena skladba vozovky až po asfaltový kryt. Objízdná trasa viz od-stavec výše.
1. 7. – 14. 7. úsek 2 C, 2D horní náves – bude vyloučena veškerá doprava, pouze se po-nechá omezený průjezd pro autobus. Objízdná trasa povede nad hřištěm u lesa – od kompostárny.
11. 7. – 31. 7. státní silnice bude se provádět frézování vozovky, výškové srovnání po-klopů kanalizačních šachet a kladení asfaltových povrchů. Obec bude neprůjezdná!

Příjezd do obce vždy pouze z jednoho směru. Předpokládáme dvě etapy uzavírek;
I. etapa JIH 11. 7. – 21. 7.
II. etapa SEVER 22. 7. – 31. 7.

Ve všední dny bude zajištěna pouze základní autobusová doprava (jako v loňském roce).
Všechny výše uvedené termíny jsou termíny předpokládané = závislé na klimatických podmínkách – změna v termínech je vyhrazena, proto je nutné sledovat aktuální pracovní postup a řídit se pokyny pracovníků stavby a dopravního značení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODICKÝ POKYN Obce Klokočná č. 1/2022 - ZŘIZOVÁNÍ VODOVODNÍCH/KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Zde ke stažení

SOUHLAS S UVEDENÍM STAVBY KOŘENOVÁ ČOV DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zde ke stažení

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY KANALIZACE A ČOV Zde ke stažení

Rozhodnutí o umístění stavby kanalizační přípojky Zde ke stažení 

Dotazník pro potřeby vypracování smluv na dodávku vody a odvádění
odpadních vod Zde ke stažení

K dnešnímu dni jsou dokončeny;

 • práce na stokách E a E1, včetně výtlaku (nad srubem), hrubé terénní úpravy
 • čerpací stanice E (u srubu) vč. elektro přípojky a zpevnění příjezdové komunikace
 • na KČOV jsou dokončeny hrubé terénní úpravy, oplocení, domek obsluhy, česle a podkladní vrstvy manipulační plochy

Předpokládaný další postup stavebních prací;

 • čerpací stanice B (u lesa), vč. elektro přípojky a zpevnění příjezdové komunikace
 • dokončení terénních úprav u lesa
 • čisté terénní úpravy a sadové úpravy u KČOV
 • výústní objek KČOV (zaústění do potoka v průhonu)
 • asfaltový povrch manipulační plochy
 • zahájí se opravy místních komunikací
  • zámková dlažba na návsi u rybníka – v tomto týdnu
  • zámková dlažba v ulici pod Hostincem na Klokočné, včetně 3 štěrkových bočních uliček – v příštím týdnu (14. 3. 2022)
  • zámková dlažba u Restaurace U Sapíků až směrem ke srubu,
  • asfaltové kryty od vyhlídky na západním okraji obce směrem k horní návsi,
  • kryty komunikací z asfaltového recyklátu na severovýchodním okraji obce,

Termíny budou záviset na počasí a na stavu podloží. Dotčení občané budou v předstihu o omezeních informováni.

Na vodoprávní úřad byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla – kanalizační stoky a žádost o povolení předčasného užívání stavby - KČOV – zahájení zkušebního provozu. Předpoklad zahájení zkušebního provozu je konec dubna. Poté bude možno postupně připojovat jednotlivé nemovitosti, které budou splňovat veškeré náležitosti - podmínky. 

Smlouva o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu mezi obcí Klokočná a společností I.T.V. CZ s.r.o. je již podepsána.

Dnešním dnem je zveřejněn „Dotazník pro potřeby vypracování smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod “. Vyplněný dotazník je možné odevzdat osobně, nebo poštou na OÚ Klokočná, do výkonné kanceláře provozovatele I.T.V. CZ, nebo elektronicky.

Na základě vyplněného a případně zkontrolovaného dotazníku provozovatel vodovodu, společnost I.T.V. CZ uzavře s jednotlivými vlastníky/odběrateli smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Smlouvy mohou být i samostatné, buď pouze pro vodu, nebo pouze pro odpadní vody, tam kde není další připojení.

Současně se prověří, zda jednotlivé přípojky jsou provedené v souladu s technickými normami, zejména zda splňují následující striktní technické požadavky;

 • do kanalizační splaškové přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod.
 • domovní odpady z drtičů odpadů nelze vypouštět do kanalizace,
 • do kanalizační splaškové přípojky nesmí být vypuštěn stávající septik/jímka.

Po vydání územního souhlasu, nebo územního rozhodnutí (předpoklad s nabytím právní moci na konci dubna) bude následně občanům předána ve dvou paré projektová dokumentace pro stavební povolení na jejich přípojku s veřejnoprávním rozhodnutím. Poté si mohou občané připravovat/zajišťovat realizaci soukromé části kanalizační přípojky a to od vyústění vnitřních rozvodů domovní kanalizace z domu až k místu propojení na veřejnou část přípojky, která je již provedena k hranicím pozemku a je zaslepena.

Realizaci soukromé části kanalizační přípojky (tj. část přípojky již na vlastním pozemku) si mohou občané zajišťovat buď svépomocí, nebo dodavatelsky. Při dodavatelském zajištění můžou oslovit firmy z blízkého okolí (Klokočná - Tomáš Indra, Svojetice – Miroslav Šmíd, Durek, Šindelář, Bagrák, Struhařov – Amar Instalace, Lejček,….). Původně jsme nabízeli možnost vyžádat si nabídku od zhotovitele stavby, společnosti FK Bau. Tam ale vzhledem k událostem na Ukrajině jsou problémy s odlivem pracovníků. Dají se proto předpokládat dlouhé termíny jak na zpracování nabídky, tak i na vlastní realizaci a následně i vyšší cena. Proto jsme vyjednali možnost vyžádat si nabídku od pracovníků, kteří velice pečlivě prováděli zemní práce pro společnost Dekonta – Vajnlich (www.vajnlich.cz). Kdo tedy bude mít zájem o zpracování nabídky a realizaci od firmy Vajnlich, tak ať svůj požadavek nahlásí na obecní úřad a kontakt/nabídku zprostředkujeme.

Pro vlastní napojení rozvodů domovní kanalizace na kanalizační splaškovou přípojku a tím i její zprovoznění bude nutné zajistit/předložit následující doklady;

 • uzavřenou smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod,
 • územní souhlas nebo územní rozhodnutí, vydaný stavebním úřadem MÚ Říčany. Tam kde územní souhlas hromadně zajišťoval OÚ Klokočná, zajistí OÚ Klokočná.
 • vyplněnou „Objednávku prací a služeb“ na případné práce zajišťované provozovatelem,
 • doklad o vyvezení septiku/jímky ne starší 2 dny
 • umožnit technikům provozovatele kontrolu provedení soukromé části kanalizační splaškové přípojky, prázdného septiku/jímky.

Pokud by se zjistilo napojení na veřejnou kanalizaci bez splnění předchozích požadavků, tak bude přípojka zaslepena a proti vlastníkovi takovéto „na černo“ provedené přípojky bude zahájeno správní řízení a uplatňování náhrady škody.