Obsah

Zrušení trvalého pobytu

Základní informace

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pbytu na písemnou žádost oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu/bytu a pokud občan tento objekt/byt neužívá. O žádosti vede úřad správní řízení, ve kterém zjišťuje, zda byly současně splněny uvedené podmínky. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zrušení údaje místatrvalého pobytu podává vlastník objektu nebo jeho vymezené části, nebo ten, kdo je oprávněn užívat byt, tedy nájemce. Tato osoba musí být starší 18-ti let, bez omezení svéprávnost. Pokud je uvedených osob více, např. manželé, společní nájemci bytu, sourozenci, společní vlastníci domu, žádají o zrušení společně s tím, že vyberou společného zástupce, kterého zmocní plnou mocí k zastupování v celém rozsahu správního řízení.

Podmínky a postup řešení

Podmínky pro zrušení místatrvalého pobytu stanoví § 12 zákona č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Pro zrušení tevalého pobytu se musí prokázat současné splnění dvou podmínek, a to zaniklo-li užívací právo občana k domu nebo bytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Při vyřízení žádosti postupuje správní orgán dle správního řádu a účastníky řízení jsou žadatel a ten, komu má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen. Správní orgán zpravidla postupuje tak, že oba účastníky předvolá k ústnímu jednání a žadatele vyzve k doložení dokladů od nemovitosti. V případě, že se účastníci řízení na některých skutečnostech neshodnou, nebo se některý z nich k ústnímu jednání nedostaví, provede správní orgán důkaz svědeckou výpovědí, zda se odpůrce v místě trvalého pobytu zrušuje či ne. Pokud není znám současný pobyt toho účastníka řízení, ktereému má být trvalý pobyt zrušen, ustanoví mu správní orgán opatrovníka, který hájí jeho práva, a písemnosti mu doručuje veřejnou vyhláškou. Řízení se ukončuje rozhodnutím, před jehož vydáním mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro jeho vydání. Pokud nejsou stanovené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny obě současně nebo se je nepodařilo prokázat, rozhodne správní orgán o tom, že se žádosti nevyhovuje.

 

Vzor_ Návrh na zrušení údaje o TP.doc

Zahájení řízení

Řízení je zahájeno podáním žádosti na ohlašovně, v jejímž územním obvodu má být trvalý pobyt zrušen. Žádost může občan zaslat poštou nebo donést osobně, v tomto případě mu bude podání potvrzeno na kopii žádosti.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zrušení údaje místa trvalého pobytu je třeba doložit doklady osvědčující, že:

  • žadatel je oprávněn k podání žádosti, jestliže je vlastníkem domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouvy s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí), skutečnost, že žadatel je vlastníkem domu nebo bytumůže ohlašovna ověřit i dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, nebo, jestliže je oprávněn užívat byt (originál nájemní smlouvy, dohody o užívání bytu, aj.), jestliže je nájem bytu na dobu určitou, která již uplynula, ještě doklad o prodloužení nájmu,
  • odpůrci zaniklo právo objekt/byt užívat (originál pravomocného rozsudku soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohody bývalých manželů, pravomocného rozsudku o rozvodu manželství, přechodu nájmu, kupní nebo darovací smlouvy atd.),
  • odpůrce dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové).

Sankce v případě nedodržení povinností

Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že:

  • se bez vážných důvodů nedostaví na výzvu k správnímu orgánu,
  • ruší přes předchozí napomenutí pořádek,
  • bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny, nebo provedení ohledání, může správní orgán uložit pokutu až doi výše 50.000,- Kč.

Toho, kdo hrubě ruší pořádek, může správní orgán také vykázat z místa jednání.

Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu, anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést, nebo za účelem získání neoprávněné výhody. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 10.000,- Kč.

Právní předpisy, podle kterých se postupuje

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslecha o změně některých zákonů (zákon o evideci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.