Obsah

Územní plán Klokočná po vydání změny č. 1

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje vydání Změny č. 1 Územního plánu Klokočná Zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ  ZMĚNA Č. 1 Zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN  KLOKOČNÁ  ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ - SROVNÁVACÍ TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN V TEXTOVÉ (VÝROKOVÉ) ČÁSTI Zde ke stažení

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOKOČNÁ - NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PODANÝCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP KLOKOČNÁ Zde ke stažení 

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Výkres základního členění území Zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Hlavní výkres Zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Koordinační výkres Zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Hlavní výkres - technická infrastruktura Zde ke stažení 

ÚZEMNÍ PLÁN KLOKOČNÁ ZMĚNA Č. 1 - Hlavní výkres - veřejně prospěšných staveb Zde ke stažení