Obsah

Rozvoj obce

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

S dokončováním stavby kanalizace se provádí opravy místních komunikací. Dokončené jsou komunikace s povrchem ze zámkové dlažby a provádějí se opravy komunikací s asfaltovým povrchem.

U těchto asfaltových povrchů jsme využili ustanovení smlouvy se zhotovitelem stavby kanalizace a dodatkem č. 3 ke smlouvě jsme rozšířili tuto zakázku i na provedení asfaltových povrchů ve zbývající ploše vozovky, tj. na celou šíři komunikace, se zřízením řádné konstrukční skladby komunikace včetně obrub.

Na opravy místních komunikací jsme nechali zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci (ke stažení níže), která se projednala na příslušných odborech MÚ Říčany. Tato dokumentace byla podkladem pro zpracování smluvního dodatku, který byl schválen i Státním fondem životního prostředí (poskytovatelem dotací) a dle ní se opravy komunikací provádí.

Zadáním pro její zhotovení byla „Územní studie veřejných prostranství“ z roku 2017 a rozsah stávajících asfaltových povrchů.

Místní komunikace 1

Místní komunikace 2

Místní komunikace 3

Místní komunikace 4

Místní komunikace 5

Místní komunikace 6

Místní komunikace 7

Místní komunikace 8

Místní komunikace 9

Přehledná mapa

 

VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI KLOKOČNÁ Zde ke stažení

Integrovaný regionální operační program
PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Název výzvy MAS: 8. Výzva MAS Říčansko– IROP – 1.1 Doprava

Stavební práce byly zahájeny ve druhé polovině srpna 2020;
• v průběhu realizace se vyskytlo mnoho víceprací, zejména spojených s kolizí s dešťovou kanalizací a vyvolanými úpravami revizních šachet a uličních vpustí, též se navýšil rozsah chodníků;
• v horní části obce se muselo objednat čištění dešťové kanalizace tlakovou vodou. Některé úseky byly dlouhodobě zcela zaneseny, či prorostlé kořeny stromů z okolí, a dešťová voda téměř neprotékala;
• v prosinci 2020 jsou stavební práce ukončeny;
• na jaře 2021 se provedou čisté terénní úpravy podél chodníků, které nebyly součástí dotace, a tedy ani předmětem plnění zhotovitele. Provedeme vlastními silami v rámci údržby obce;
• po zimě zhotovitel provede finální zásyp kamennou moučkou a zametení povrchu;
• proběhlo místní šetření se SÚS SK se souhlasným stanoviskem;
• byla podána žádost o závěrečnou kontrolní prohlídku (kolaudaci), která proběhne po novém roce;

• 14.1.2021 obecní úřad obdržel kolaudační souhlas z MÚ Říčany s užíváním chodníků

 

HŘBITOV - SEVERNÍ ČÁST
V roce 2019 se dle schváleného projektu provedlo napojení na severní (dosud neužívanou) část stávajícího hřbitova. Bylo zhotoveno nové oplocení jak původní, tak i severní části hřbitova, byl vysázen živý plot z habrů, zhotovila se mlatová cesta a základ pod kolumbárium.
Byla vytvořena aplikace umožňující správu hřbitova, zejména evidence hrobových míst. Tuto aplikaci lze najít na webových stránkách obce prakticke-informace/hrbitov/
Byl aktualizován Hřbitovní řád, jehož součástí jsou stanovené i podmínky nájmů hrobových míst. Zastupitelstvo toto vnímá jako významný okamžik v životě obce a proto připravilo slavnostní zprovoznění severní části hřbitova – s jeho vysvěcením. Tato událost byla spojena s vysázením 4 ks líp srdčitých ke 101. výročí vzniku Československé republiky. 

foto

 

Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná
Dne 19. 4. 2017 proběhla na OÚ Klokočná první pracovní schůzka zastupitelů a členů komisí a výborů s panem architektem Plickou. O průběhu těchto schůzek budete průběžně informováni.

Podrobné info: obec-1/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-obce-klokocna/


Kanalizace
Obecní úřad začal sbírat další informace k možnosti výstavby kanalizace a čistárny odpadních vod v obci Klokočná. Nechal zpracovat studii proveditelnosti, která vychází z již v minulosti vytvořených plánů a studií a upravuje je je podle posledních trendů v oblasti zpracování odpadních vod.

Podrobné info: obec-1/kanalizace/


Volba znaku a vlajky obce Klokočná
13. července 2015 23:45 byl ukončen sběr hlasovacích lístků pro volbu podoby znaku a vlajky obce Klokočná. Ze 187 oslovených občanů svůj hlas odevzdalo 91 občanů. Jednoznačně nejvíce hlasů obdržela varianta 1A. Podrobné výsledky si můžete přečíst ve vyhodnocení průzkumu.


Průzkum intenzit automobilové dopravy v obci Klokočná
Ve dnech 5. a 6. 5. 2015 proběhl v obci průzkum intenzit dopravy, jehož výsledky jsou shrnuty ve výsledkové zprávě.


ADOPTUJ LAVIČKU
Chceme oživit a zvýšit užitnost veřejných prostranství v naší obci spojením zahrady obecního úřadu s návsí a osazením nových laviček. Připravili jsme proto akci "Adoptuj lavičku".
Občané obce Klokočná a další zájemci mohli přispět formou peněžního daru na nákup a instalaci lavičky a vybrat text, který bude vyryt na destičce připevněné na opěradle lavičky.
Až doposud bylo adoptováno nebo rezervováno 21 laviček. Pokud máte i Vy zájem o „adopci“ lavičky, svůj zájem můžete projevit na adresu obec@klokocna.eu,  nebo starosta@klokocna.eu.


Slavnostní odhalení památníku k 70. výročí ukončení 2. světové války
V sobotu dne 23. května před obecním úřadem obce Klokočná proběhl v dopoledních hodinách slavnostní akt odhalení památníku k 70. výročí ukončení 2. světové války. Jedná se o jediný nově vzniklý pomník, který se k tomuto významnému výročí v Evropě odhaloval. Nad touto akcí převzal záštitu hejtman Středočeského kraje pan ing. Miloš Petera, který společně s autorem památníku a starostou obce památník odhaloval. Na přípravě akce se podílel Obecní úřad Klokočná, Restaurace U Sapíků, agentura Miloš Jaro a akademický sochař Michal Moravec, autor památníku.
Památník má tři symboly;

  • memento proti válce,
  • akt smíření,
  • 70. výročí ukončení 2. světové války

Slova na podstavci: „NIKDY NEZAPOMEŇ, NIKDY NEDOPUSŤ VÍCE!” vyzývají k nutnosti hájit naši civilizaci a jejích hodnot demokracie, tolerance a humanismu.
K této příležitosti vydala Česká mincovna, a.s. speciální emisi neprodejných pamětních stříbrných mincí.
Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé zastupitelských úřadů Ruské federace, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky ČR, zástupci veřejného života z politické, akademické, kulturní, mediální a podnikatelské sféry, veřejnost, občané obce Klokočná a i okolních obcí.
O celé události referovala také televize Prima ve zprávách. Reportáž je ke shlédnutí od 25. minuty a 32 s.


V rámci oslav 70. výročí konce 2. světové války bude před budovou obecního úřadu obce Klokočná postaven Památník obětem 2. světové války.

ModelStarostka obce Klokočná podepsala dne 17. 09. 2014 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast (ev. č. smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014)

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne 28. 04. 2014 schválilo přidělení dotace na projekt „Rekonstrukce nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a vybudování zázemí pro aktivity maminek s dětmi a dětí do 15 let věku“ ze Středočeského Humanitárního fondu pro rok 2014.

Stavební odbor Městského úřadu Říčany vydal 20. února 2014 společný souhlas se stavbou "Rekonstrukce budovy bývalé Požární zbrojnice (Sportovní klub Klokočná)".

Obec Klokočná podala 20. ledna 2014 žádost o společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Šírem VISTA (půdorys 1.NP - bourání konstrukcí, půdorys 1.NP - nové konstrukce, zbytek projektu je k nahlédnutí na obecním úřadě).

Obec Klokočná podala 20. prosince 2013 žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a vybudování zázemí pro aktivity maminek s dětmi a dětí do 15 let věku“ na základě Výzvy hejtmana Středočeského kraje (Středočeský Humanitární fond - "Sociální oblast").


Obec Klokočná podala žádost o dotaci na projekt „Výměna oken v budově obecního hostice Na Klokočné“ na základě Výzvy č.1/2011 MAS Říčansko, o.p.s. v rámci FICHE 4 (Investice volnočasových a kulturně-společenských zázemí, škol a školek, soc.organizací).


Obec Klokočná se zapojila do projektu s názvem „Krásné vyhlídky“