Obsah

Obecní vodovod

CENÍK VODNÉ, STOČNÉ
https://www.itvcz.eu/cenik-vodne-stocne

29. 11.2012
Provozovatel vodovodu v obci Klokočná, firma I.T.V. CZ s.r.o. určilo pokyny pro osazení vodoměrných šachet:


9.4.2012
Ke dni 9.4.2012 byly dokončeny:

 • veškeré stavební práce na hlavním vodovodním řadu
 • veřejná část vodovodních přípojek ve státní silnici (22 ks)

Dále zbývá dokončit:

 • kolaudace hlavního vodovodního řadu
 • ostatní veřejné části vodovodních přípojek, po vydání územního rozhodnutí, (předpokládaný začátek stavby - v průběhu května)
 • připravenost jednotlivých nemovitostí - osazení vodoměrů , (nemovitost nebo vodoměrná šachta do 10 m od navrtávky, pokud je dům ve větší vzdálenosti. Šachta by měla být umístěna do 2 m od oplocení na pozemku majitele.)

Budoucí provozovatel I.T.V. stanovil technicko - organizační postup při napojení přípojky na vodovod a doporučení na montáž vodoměru na stávající přípojku.


16.11.2011
Požadavky pro realizaci vodovodních přípojek

Budoucí provozovatel I.T.V. stanovil:

 • Měření - vodoměr bude osazen do10 m od hlavního řadu - navrtávky
 • Přípojka nesmí být nastavována mezi vodoměrem a řadem
 • Vodoměrná šachta kruhová bude mít průměr 90 cm (plastová) nebo 90x120 cm v případě zděné či prefabrikované

Firma Knoss, s r.o. vybuduje pro danou nemovitost veřejnou část vodovodní přípojky uloženou na veřejném prostranství - na pozemku, ve kterém je uložen vodovodní řad a předá maximálně 10 m vodovodní přípojkové hadice. V případě, že bude veřejná část vodovodní přípojky kratší, obec daruje 2 metry vodovodní přípojkové hadice, ale maximálně do délky 10 metrů.

Úspory v rámci realizace Vodovodu v obci Klokočná:

 • Původní cena = 14 371 000 Kč, z to obec měla zaplatit 24 % = 3 471 000 Kč
 • Současná cena = 10 055 397 Kč, přičemž obec zaplatila 24 % = 2 176 619 Kč
 • Čistá úspora pro obec = 1 294 381 Kč !!!

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek kontaktujte Obecní úřad v Klokočné.


1.9.2011
Zastupitelstvo obce Klokočná vybralo nejvýhodnější nabídku na dokončení vodovodu, kterou v poptávkovém řízení na stavební práce „Vodovod Klokočná“ – dokončení (zveřejněna dne 11. 8. 2011) podala firma KNOSS, s.r.o..


30. 3. 2011
Vážení občané

V neděli dne 27.03.2011 proběhlo setkání v Hostinci na Klokočné Vás občanů s některými členy zastupitelstva a projektantem akce Vodovod a Vodovodní přípojky Ing. T. Grimem ze společnosti VRV ve věci technického dopřesnění vodovodních přípojek a "Smluv o finančním příspěvku na technickou infrastrukturu obce Klokočná a o zřízení veřejné části vodovodní přípojky".

Vzhledem k mnoha dotazům týkajících se zejména "rozhraní" mezi závazkem obce a povinné součinnosti občanů přikládáme grafickou přílohu, ze které je patrno, co je míněno veřejnou částí přípojky, kterou hradí "stavebník" a neveřejnou částí přípojky, kterou hradí "přispívající".

Další dotazy se týkaly Článku II., odst 1) Přispívající zřizuje vodovodní přípojku k nemovitosti ...... Ano, "přispívající" = občan zřizuje vodovodní přípojku. "Stavebník" = Obec, zřizuje pomocí dotací Vodovodní řady, na kterých jsou vysazeny navrtávky se šoupaty (odbočky). Současně Obec na základě této smlouvy pro občany zajišťuje projektovou dokumentaci a stavební povolení na vodovodní přípojky, včetně vybudování veřejné části vodovodní přípojky, uložené na veřejném prostranství - na pozemku ve kterém je uložen vodovodní řad. Navíc předá přispívajícímu maximálně 10m vodovodní přípojkové hadice.

Další dotazy se týkaly Článku IV., odst. 2) a to, do kdy přispívající musí vytvořit podmínky pro zavedení vodovodní přípojky. Termín Vám bude Obcí sdělen v dostatečném předstihu min. 1 měsíce a to vyvěšením na úřední desce, webových stránkách a i písemně do schránek. O postupu prací budete průběžně informováni i na zasedáních zastupitelstva.

Závěrem Vás chceme informovat o dalším postupu. Na základě tohoto setkání a případně ještě několika doplňujících konzultací projektant dokončí projektovou dokumentaci všech v tuto dobu zaevidovaných požadavků na vodovodní přípojky a začne zajišťovat stavební povolení. Tato dokumentace se též stane podkladem pro zhotovitele vodovodních řadů na vysazení odboček - jejich umístění. Současně Obec dokumentaci použije i jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele vodovodních přípojek. Nechá nacenit a bude i vyhodnocovat celou vodovodní přípojku s rozlišením veřejné a neveřejné části. Následně bude vybrán uchazeč, který nabídne nejvýhodnější podmínky (cena, garance, termín,....). Obec s tímto vybraným uchazečem uzavře smlouvu o dílo na veřejné části přípojek, a občanům poskytne nabídku tohoto vybraného uchazeče na neveřejnou část vodovodní přípojky k posouzení. Bude pak záležet na tom kterém občanovi, zda tuto nabídku využije a uzavře svoji vlastní smlouvu o dílo, či zda si vybudování této neveřejné části přípojky zajistí sám.

S přáním mnoha příjemných jarních dní

Zastupitelstvo obce Klokočná

Celý text ke stažení zde.