Obsah

 

Územní plán Klokočná - 2014

Dne 6. 10. 2014 vydal MěÚ v Říčanech vyhlášku č. 60482/2014 oznamující vydání územního plánu obce Klokočná.


Dne 14. 3. 2014 vydal MěÚ v Říčanech vyhlášku č. 14265/2014 oznamující zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu obce Klokočná.


Dne 29. 4. 2013 vydal MěÚ v Říčanech vyhlášku č. 25276/2013 oznamující zahájení projednání nového návrhu územního plánu obce Klokočná.

 • Textová část návrhu územního plánu
 • Textová část - bilance technické infrastruktury
 • Výkres základního členění území
 • Hlavní výkres
 • Výkres technické infrastruktury
 • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
 • Koordinační výkres
 • Výkres širších vztahů
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 • Na veřejném zasedání dne 25. 9. 2012 bylo schváleno zadání nového územního plánu obce Klokočná.

  Rozhodnutím zastupitelstva obce Klokočná dne 11.5.2011 bylo ukončeno pořizování rozpracovaného Územního plánu (dále jen ÚP), který zpracovávali Ing.arch. Pavel Dydovič a Ing.arch. Zuzana Krčmářová a bylo schváleno pořízení nového ÚP.

  Původní rozpracovaný Návrh ÚP byl orientován na kvantitativní růst obce.

  Pro novou výstavbu bylo určeno cca 20 ha orné půdy, což odpovídá výstavbě přibližně 130 - 150 nových rodinných domů a 400 – 500 obyvatel. K tomu je však potřeba přičíst rezervy v dnes zastavěném území, které představují minimálně 30 dalších nových domů a 100 obyvatel, o nichž se tento návrh vůbec nezmiňuje. Klokočná by tak narostla až o 160-180 domů a 500 - 600 obyvatel. V současné době je v obci cca 125 domů a žije zde cca 240 obyvatel. Nakonec by obec mohla mít až 300 domů s 840 obyvateli.

  Je jedno, jesli by se tak stalo v průběhu pěti, deseti, nebo dvaceti let, výsledek by byl pro obec vždy zničující.

  Mnoho obcí, nejenom v našem okolí, se dopustilo stejné chyby, že ve svých ÚP schválili nesmyslně velké rozvojové plochy v naději, že nově příchozí občané přinesou obci také zisk v podobě daní z podnikání, vyšší příspěvky státu na obyvatele apod. Ale brzy zjistili, že nově příchozí ponechávají sídla svých firem na původním místě, do nového bydliště se nepřihlašují všichni rodinní příslušníci, často jen jeden, či dva. A obec jenom doplácí na nárůst hlučnosti a prašnosti vlivem nárůstu dopravy, nárůstají požadavky na údržbu komunikací a veřejných prostranství, jejich osvětlení, likvidaci odpadů, vyšší nároky na bezpečnost a pod. Po těchto zkušenostech obce často pořizují změny ÚP nebo nové Územní plány s cílem zmenšit rozsah nově zastavitelných ploch. Problém je však v tom, že obce budou muset vyplácet náhrady za vyjmutí („znehodnocení“) pozemků ze zastavitelných ploch ve výši tržní ceny. Jistě si každý dovede představit, že malé obce, jako je například Klokočná, by nikdy takovéto částky nemohly vyplatit.

  Dále je potřeba zmínit i tu skutečnost, že stávající nemovitosti v Klokočné mají dnes vysokou hodnotu právě proto, že obec, ani její okolí nejsou znehodnoceny satelity, ani nevkusnou přebujelou zástavbou (které jsou k vidění například v Babicích, Mukařově, Tehově, Světicích, Stránčicích a mnoha dalších obcích). V případě, že by byla schválena navrhovaná zástavba pak by cena všech stávajících nemovitostí klesla. V podstatě by došlo k částečnému přelití peněz z kapes majitelů stávajících nemovitostí do kapes těch, kteří by prodali svá pole na další výstavbu.

  Území obce Klokočné se vyznačuje vysokou hodnotou krajinného rázu. Nový Územní plán bude klást důraz zejména na zachování a rozvoj hodnot nejenom obce, ale i celého správního území, bude ochraňovat kvalitu života v obci. Každý dům navíc tyto hodnoty snižuje. Nově zastavitelné plochy bude vymezovat jen vyjímečně, a to s ohledem na využití vnitřních rezerv v zastavěném území. Ve veřejném zájmu bude chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a ostatní hodnoty území. Tato ochrana je nezbytná, protože jediná hodnota, kterou Klokočná má, je dosud nezničené prostředí obce a krásná příroda kolem ní. Važme si toho a chraňme ji.

  Jako zpracovatel nového Územního plánu byl vybrán Ing.arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Pořizovatelem je Městský úřad v Říčanech, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Veškeré postupy při pořizování Územního plánu budou probíhat podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dokumentace bude zpracována v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušnými zvláštními právními předpisy a vyhláškami č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.