Obsah

Co se jim v pracovní verzi územní studie veřejných prostranství líbí


1. Co se Vám v pracovní verzi územní studie veřejných prostranství líbí.

 • koncepční materiál,
 • vyvážené funkční řešení území – veřejných prostranství, postihující základní potřeby a požadavky obce s ohledem na její velikost a předpokládaný rozvoj,
 • řešení respektující a přátelské,
  • k přírodě – podporující ochranu, rozvoj a využití zeleně,
  • k rázu vesnice – zachovávající venkovský a krajinný ráz.
 • dopravní řešení,
  • bezpečný pohyb chodců podél hlavní silnice,
  • parkování v obci – dostává řád, eliminuje parkování „na divoko“ jednak na obci, tak i na návsi zejména o víkendech návštěvníky restaurace.
 • Hřbitov – celé navrhované řešení
 • Parkoviště – odchycení návštěvníků obce a zejména restaurace mimo střed obce, kde většinou řidiči parkují na nevhodných plochách (chodník), tak i tak že zužují průjezdný profil silnice.
 • Náves
  • odstranění parkování „na divoko“,
  • bezpečný chodník
  • rybník;
   • odstranění ocelového zábradlí,
   • přírodní ráz břehů – charakter venkovského rybníku na návsi
   • (vzhledem k připomínkám na prezentaci studie ohledně „zasypání“ rybníka kamenivem, bych doporučil ke zvážení vyvýšenou kamennou zídku na hrázi rybníka (jih) prodloužit ještě i na boční strany rybníka – východní stranu (s menší hloubkou) do cca ¼ její délky a u západní strany (hlubší) do cca ½ její délky.
  • revitalizace „přepomníkovaného“ parčíku v horní části – přemístění dvou pomníků do pozic, kde lépe vyniknou a i mají logickou, resp. historickou opodstatněnost. Původní pomník obětem válek tím více vynikne a bude dominujícím prvkem tak jako v minulosti.
 • Hostinec
  • mlatová plocha před hlavním vstupem s možným venkovním sezením „letní restaurace“,
  • odstranění pojezdové/parkovací komunikace před hlavním vstupem,
  • odstranění nevzhledných betonových ploch s grilem/ohništěm,
  • uzavřený hospodářský dvůr za objektem,
  • rampa navazují na přechod hlavní silnice,
  • vizuální propojení plochy před objektem – letní restaurace s travnatou plochou sportovišť na východní straně vyvětvením jehličnanů
  • podélné parkování pod svahem ve stínu stávajících stromů naproti soukromým pozemkům.
 • Obec
  • rozšíření zeleně,
  • zmenšení rozsahu zpevněných asfaltových ploch;
   • v současné době neefektivní využití ploch – mnoho komunikačního prostoru bez nutného a reálného využití,
   • úpravou komunikace dostanou jednoznačnou „dopravní“ logiku v rozlišení, co je plocha určená pro pojezd, zejména autobusů, a co je plocha určená k parkování. Stávající „heliport“ je matoucí, mnoho plochy způsobuje dojem, že se dá parkovat kdekoliv a dochází ke kolizi s otočkou pro autobusy,
   • podpoří se ekologické hledisko – více propustných ploch přirozeně zachycujících dešťovou vodu,
   • snížení finanční nákladovosti do budoucna jednak se snížením rozsahu opravovaných ploch, tak i snížení provozních nákladů spojených s údržbou
  • umístění pomníku k výročí 600 let – osamocením se zvýší jeho důraz a má to i vazbu na blízkost obecního úřadu,
  • odstranění nevzhledných poštovních schránek,
  • zvětšení prostor autobusové zastávky, kam by se lépe dala zakomponovat úřední deska a nástěnky obecních spolků.
 • Hřiště
  • soulad s platným Územním plánem obce
  • revitalizace fotbalového hřiště s odpovídajícími parametry jak pro sportovní využití jako fotbalové hřiště, tak i pro soutěže SDH,
  • revitalizace „hlediště“ – nádherný přírodní amfiteátr,
  • záchytné parkoviště v „zeleném“ provedení – odchytne nápor parkujících hned na vjezdu/výjezdu z obce při akcích většího rozsahu a umožní mít vnitřek obce volný.
  • Sběrný dvůr – předpoklad plně oplocený (doporučuji v dalším stadiu dořešit), bude eliminovat nepořádek uvnitř obce a zavážení odpadem od různých firem pouze projíždějících obcí. Umožní i rozšíření služeb v oblasti odpadového hospodářství.
 • snaha o řešení parkování obci
 • snaha o ochranu zeleně
 • snaha o zkrášlení obce
 • Snaha, se kterou byl projekt připraven...a snaha něco v obci zlepšit a zvelebit...
 • Celková koncepce.
 • Umístění sběrného dvora, včetně kontejnerů tříděného odpadu, na druhé straně obce nám nevadí, nemáme problém odpad doručit i tam. Přijde nám to jako řešení, které se nám jeví lepší, než nevzhledné kontejnery na obou návsích.
 • Na rozdíl od jiných hlasů se nedomníváme, že by úprava nádrže na návsi, jak zpracovatel studie vizualizoval, mělo zásadní vliv na objem zadržované vody. Estetický přínos se v té chvíli jeví jako převažující.
 • Myšlenka jakéhokoliv vhodného a opticky hezkého rezervoáru užitkové vody je velmi dobrá.
 • Rozšiřování zelených ploch na úkor zpevněných
 • Řešení prostoru pro otáčení autobusu na horní návsi
 • obci s přemístěným památníkem 600 let obce
 • Přeměna rybníku na dolní návsi do přírodnější podoby
 • Snaha o řešení dopravní a bezpečnostní situace v obci
 • chodníky kolem průjezdní komunikace s přechody, řešení parkování atd.
 • Studie úprav hřbitova
 • Celkově oceňuji práci zastupitelů a celého týmu, kterou přípravě dlouhodobého koncepčního řešení veřejných prostranství v obci věnují a děkuji za ni.
 • vytvoření nových přechodů pro chodce
 • rozšíření místního hřbitova
 • Líbí se mi celkové zpracování návrhu studie veřejných prostranství v naší obci. Představený návrh mě mile překvapil a potěšil…
  • v návrhu se dbá na zachování dostatku zeleně v obci
  • vybudování bezpečných chodníků v místech, kde ještě nejsou
  • zajištění dostatku parkovacích míst pro návštěvníky obce
  • úprava pěší komunikace ke hřbitovu, mimo bezprostřední blízkost silnice
  • vybudování zázemí v blízkosti hřiště, využívané především v době konání sportovních či jiných akcí
  • celkové sjednocení rázu obce
 • Moc děkuji a vážím si přístupu a snahy zastupitelstva o rozvoj obce, který bude využívat jak stávající, tak budoucí generace.
 • návrh územní studie se mi rámcově líbí. Mám jen kosmetické připomínky, ale vzhledem k tomu, že nemám návrh řešení, tak je zde nebudu prezentovat. Rozhodně celý záměr pozvedne úroveň bydlení na Klokočné.
 • Líbí se mi omezení rychlosti v obci a nové chodníky, což je třeba.
 • Souhlasím s umístěním kontejnerů ve sběrném dvoře, avšak bylo by dobré zachovat oba dva příjezdové směry, což představuje pohovořit s lidmi bydlícími u komunikace podél hřiště.
 • Bude třeba zajistit, aby kontejnery neplnili lidé z okolních vesnic kamerový systém?)
 • Řešení horní návsi s točnou autobusu a přesunutým pomníkem. Zrušená zkratka a zatravněná stání. Přesunuté kontejnery do sběrného dvora. S růstem obce (Vnitřní rezervy obce jsou dle ÚP ještě 50 rodinných domů) bude časem potřeba více kontejnerů. Z horní návsi by se stala skládka odpadu.
 • Řešení dolní návsi. Zachování železné nadpovrchové části váhy a jasné ohraničení vozovky.
 • Řešení parkovacích míst v obci.
 • Řešení okolí Hostince na Klokočné.
 • Řešení chodníků. Nový rybníček u fotbalového hřiště.
 • Návrh potenciálního řešení mateřské školky nebo senior hausu a obecního bytu/bytů.