Obsah

Archiv informací k územnímu plánu obce


březen 2010

Územní plán obce je zpracováván dle platných právních předpisů.

Dne 19. 4. 2007 vydal Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech Veřejnou vyhlášku - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, kterým se vymezuje zastavěné území obce Klkočná a výzva k uplatnění připomínek a námitek.

3. 7. 2007 bylo potom vydáno Opatření obecné povahy, kterým se vymezuje zastavěné území obce Klokočná. Zastavěné území obce je zakresleno v katastrální mapě, která je přílohou této vyhlášky.

20. 2. 2008 pořídil Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, návrh zadání územního plánu pro obec Klokočná a oznamuje zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce Klokočná.

Dne 25. 2. 2008 obec Klokočná vydala Nařízení č. 1/2008, které bylo vydáno pro potřeby obce Klokočná do doby než bude vydána vyhláška o územním plánu obce Klokočná.
Návrh zadání územního plánu Klokočná byl schválen 15.12.2008 a následně předložen na odbor Územního rozvoje MěÚ Říčany.
Po připomínkových řízeních všech dotčených orgánů na úrovni kraje, MěÚ Říčany i některých centrálních orgánů, proběhlo několik desítek jednání na výše uvedených úrovních. Jejich výsledkem bylo dosažení konsenzu ve všech sporných otázkách. Je tady předpoklad, že následné projednávání Návrhu územního plánu Klokočná, nepřinese nějaké zásadní připomínky k tomuto materiálu.
Konečná verze Návrhu územního plánu Klokočná, včetně grafické části, byla předána v měsící červen 2010 na odbor územního rozvoje MěÚ Říčany, který je postoupil všem dotčeným orgánům ke konečnému vyjádření.