Obsah

Rozvoj obce


Pronájem Hostince Na Klokočné - Veřejná prezentace nabídek
Hostinec Na Klokočné - vyhodnocení výběrového řízení

Ve středu 14. června 2017 Zastupitelstvo obce schválilo na základě doporučení výběrové komise nového nájemce Hostince na Klokočné.
Dne 10. 5. 2017 proběhla v sále Hostince na Klokočné veřejná prezentace nabídek na pronájem Hostince na Klokočné. Cílem bylo všechny seznámit s jednotlivými nabídkami, vyslechnout si názory občanů a společně zvolit chtěnou verzi podnikatelského záměru, která bude potom s jednotlivými uchazeči projednávána. Byly prezentovány tyto nabídky:


Nabídka č. 1

Nabídka č. 2

Nabídka č. 3

Z prezentace i jednání Výběrové komise byl pořízen zápis a jednotlivé nabídky byly vzájemně porovnány v tabulce.
Následně budou probíhat konzultace s jednotlivými uchazeči a o postupu ve výběrovém řízení Vás budeme informovat.


Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná
Dne 19. 4. 2017 proběhla na OÚ Klokočná první pracovní schůzka zastupitelů a členů komisí a výborů s panem architektem Plickou. O průběhu těchto schůzek budete průběžně informováni.


Kanalizace
Obecní úřad začal sbírat další informace k možnosti výstavby nalaizace a čistárny odpadních vod v obci Klokočná. Nechal zpracovat studii proveditelnosti, která vychází z již v minulosti vytvořených plánů a studií a upravuje je je podle posledních trendů v oblasti zpracování odpadních vod.


Volba znaku a vlajky obce Klokočná
13. července 2015 23:45 byl ukončen sběr hlasovacích lístků pro volbu podoby znaku a vlajky obce Klokočná. Ze 187 oslovených občanů svůj hlas odevzdalo 91 občanů. Jednoznačně nejvíce hlasů obdržela varianta 1A. Podrobné výsledky si můžete přečíst ve vyhodnocení průzkumu.


Průzkum intenzit automobilové dopravy v obci Klokočná
Ve dnech 5. a 6. 5. 2015 proběhl v obci průzkum intenzit dopravy, jehož výsledky jsou shrnuty ve výsledkové zprávě.


ADOPTUJ LAVIČKU
Chceme oživit a zvýšit užitnost veřejných prostranství v naší obci spojením zahrady obecního úřadu s návsí a osazením nových laviček. Připravili jsme proto akci "Adoptuj lavičku".
Občané obce Klokočná a další zájemci mohli přispět formou peněžního daru na nákup a instalaci lavičky a vybrat text, který bude vyryt na destičce připevněné na opěradle lavičky.
Až doposud bylo adoptováno nebo rezervováno 21 laviček. Pokud máte i Vy zájem o „adopci“ lavičky, svůj zájem můžete projevit na adresu obec@klokocna.eu,  nebo starosta@klokocna.eu.


Slavnostní odhalení památníku k 70. výročí ukončení 2. světové války
V sobotu dne 23. května před obecním úřadem obce Klokočná proběhl v dopoledních hodinách slavnostní akt odhalení památníku k 70. výročí ukončení 2. světové války. Jedná se o jediný nově vzniklý pomník, který se k tomuto významnému výročí v Evropě odhaloval. Nad touto akcí převzal záštitu hejtman Středočeského kraje pan ing. Miloš Petera, který společně s autorem památníku a starostou obce památník odhaloval. Na přípravě akce se podílel Obecní úřad Klokočná, Restaurace U Sapíků, agentura Miloš Jaro a akademický sochař Michal Moravec, autor památníku.
Památník má tři symboly;

  • memento proti válce,
  • akt smíření,
  • 70. výročí ukončení 2. světové války

Slova na podstavci: „NIKDY NEZAPOMEŇ, NIKDY NEDOPUSŤ VÍCE!” vyzývají k nutnosti hájit naši civilizaci a jejích hodnot demokracie, tolerance a humanismu.
K této příležitosti vydala Česká mincovna, a.s. speciální emisi neprodejných pamětních stříbrných mincí.
Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé zastupitelských úřadů Ruské federace, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky ČR, zástupci veřejného života z politické, akademické, kulturní, mediální a podnikatelské sféry, veřejnost, občané obce Klokočná a i okolních obcí.
O celé události referovala také televize Prima ve zprávách. Reportáž je ke shlédnutí od 25. minuty a 32 s.


V rámci oslav 70. výročí konce 2. světové války bude před budovou obecního úřadu obce Klokočná postaven Památník obětem 2. světové války.

ModelStarostka obce Klokočná podepsala dne 17. 09. 2014 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast (ev. č. smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014)

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne 28. 04. 2014 schválilo přidělení dotace na projekt „Rekonstrukce nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a vybudování zázemí pro aktivity maminek s dětmi a dětí do 15 let věku“ ze Středočeského Humanitárního fondu pro rok 2014.

Stavební odbor Městského úřadu Říčany vydal 20. února 2014 společný souhlas se stavbou "Rekonstrukce budovy bývalé Požární zbrojnice (Sportovní klub Klokočná)".

Obec Klokočná podala 20. ledna 2014 žádost o společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Šírem VISTA (půdorys 1.NP - bourání konstrukcí, půdorys 1.NP - nové konstrukce, zbytek projektu je k nahlédnutí na obecním úřadě).

Obec Klokočná podala 20. prosince 2013 žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a vybudování zázemí pro aktivity maminek s dětmi a dětí do 15 let věku“ na základě Výzvy hejtmana Středočeského kraje (Středočeský Humanitární fond - "Sociální oblast").


Obec Klokočná podala žádost o dotaci na projekt „Výměna oken v budově obecního hostice Na Klokočné“ na základě Výzvy č.1/2011 MAS Říčansko, o.p.s. v rámci FICHE 4 (Investice volnočasových a kulturně-společenských zázemí, škol a školek, soc.organizací).


Obec Klokočná se zapojila do projektu s názvem „Krásné vyhlídky“