Obsah

Zpět

Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v obci Klokočná

 

Zde ke stažení

Provozovatel veřejného pohřebiště – Obec Klokočná, tímto vyzývá uživatele, popř. právní nástupce a příbuzné, hrobových míst nacházejících se na veřejném pohřebišti v Klokočné, k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa ve smyslu ust. § 25 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon stanoví, že hrobové místo lze používat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu. Poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být řádně uhrazen.

Lhůta k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je stanovena v délce 6 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy, tj. od 2. 6. 2020 do 31. 12. 2020.

Provozovatel veřejného pohřebiště v Klokočné současně upozorňuje, že pokud ve stanovené lhůtě nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena, užívací právo k hrobovému místu zanikne.

Provozovatel veřejného pohřebiště v Klokočné dále upozorňuje, že pokud užívací právo k hrobovému místu zanikne, vznikne dosavadnímu uživateli hrobového místa povinnost odstranit veškeré hrobové zařízení ke dni zániku užívacího práva. Pokud k odstranění nedojde, bude s hrobovým zařízením naloženo jako s věcmi opuštěnými ve smyslu ust. § 25 odst. 9 ve spojení s § 20 písm. g) bod 4. a 5. zákona.

Za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa žádáme tímto uživatele hrobových míst, aby se nejpozději do 31. 12. 2020 dostavili v úředních hodinách (pondělí a středa od 18.00 do 19.00 hodin) do sídla provozovatele pohřebiště – Obecní úřad Klokočná, Klokočná 61, 251 64 nebo kontaktovali provozovatele pohřebiště na adrese: obec@klokocna.eu, tel. 222 352 065.

Vyvěšeno: 2. 6. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět