Obsah

Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu s ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 18.5.2022, souhlasu dotčeného orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH ze dne 17.5.2022 vydává podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci místní komunikaci u domu č. p. 39 v obci Klokočná z důvodu provádění stavebních prací. Zde ke stažení Mapa

Vyvěšeno: 26. 5. 2022

Datum sejmutí: 2. 6. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět