Obsah

Zpět

INFORMACE k uzavírání „smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod“

 

INFORMACE

k uzavírání „smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod“

s provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci Klokočná

Vlastníci nemovitostí připojených ke kanalizaci provozované od 1. 6. 2022 společností I.T.V. CZ s.r.o. mohou využít k podpisu smluv schůzku s provozovatelem na OÚ Klokočná. Smlouvy je možno přijít podepsat na OÚ v pondělí 23. 5. 2022 od 15 do 19 hod.

Smlouva musí být osobně podepsaná vlastníkem nemovitosti za přítomnosti provozovatele. V případě spoluvlastnictví stačí přítomnost jednoho z vlastníků s plnou mocí od ostatních spoluvlastníků se zmocněním k podpisu smlouvy (není třeba úředně ověřený podpis), s výjimkou společného vlastnictví manželů, kdy stačí podpis jednoho z manželů. U pronajímaných nemovitostí je smlouva podepisována vždy s vlastníkem nemovitosti.

V případě, že vlastník nemovitosti má již uzavřenu smlouvu na dodávku vody, bude mu vyhotovena jednotná smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních smluv, která bude nahrazovat již dříve uzavřenou smlouvu.

Mimo tento termín je možné smlouvy také podepisovat v provozních hodinách v zákaznickém centru I.T.V. CZ ve Strančicích, info na www.itvcz.eu

Odběratel je povinen nahlásit provozovateli přesné datum připojení na kanalizaci (propojení domovní části kanalizační přípojky na veřejnou část a zahájení vypouštění) a současně předložit doklad o vyvezení odpadní jímky ne starší 2 dnů před zahájením vypouštění na kontakty společnosti, případně OÚ Klokočná.

Odběratel musí umožnit technikům provozovatele případnou kontrolu provedení kanalizační přípojky.

Odběratelé, kteří požadovali měření odpadních vod podle vodoměru na vodovodní přípojce z veřejného vodovodu, nahlásí ke stejnému dni i stav tohoto vodoměru.

I.T.V. CZ s.r.o., výkonná kancelář: nám. Emila Kolbena 460, Strančice

www.itvcz.eu, mail: provoz@itvcz.eu, tel. 323 607 782, mobil: 722 201 235

Informace

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - vzor

Vyvěšeno: 16. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět