Obsah

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Klokočná

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 52 stavebního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Klokočná. Projektantem územně plánovací dokumentace je IVAN PLICKA STUDIO, s.r.o., Ing. arch. Ivan Plicka, Thákurova 3, 166 34 Praha 6. Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční dne 29. června 2021 (úterý) v 8.00 hodin

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Klokočná

Textová část Zde ke stažení

Úplné znění Zde ke stažení

Výkres základního členění území - Legenda Zde ke stažení

Výkres základního členění území - Výřez Zde ke stažení

Hlavní výkres - Výřez Zde ke stažení

Hlavní výkres - Legenda Zde ke stažení

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Zde ke stažení

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - Výřez a legenda Zde ke stažení

Koordinační výkres Zde ke stažení

Koordinační výkres - Legenda Zde ke stažení

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Zde ke stažení

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - Legenda Zde ke stažení