Obec klokočná


Úřední deska

Zasedání zastupitelstva | Úřední deska |Vyhlášky a nařízení | Vnitřní předpisy obce | Ke stažení

Elektronická úřední deska Obecního úřadu v Klokočné


15. 1. 2018
Starosta obce Klokočná oznamuje, že 2. kolo voleby prezidenta České republiky se uskuteční:
 • v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 a
 • v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00
ve volebním okrsku č. 1 ve volební místnosti Obecního úřadu Klokočná.

4. 12. 2017
Zastupitelstvo obce Klokočná informuje, že na svém veřejném zasedání dne 20. 12. 2018 bude kromě jiného projednávat či schvalovat


15. 11. 2017
Starosta obce Klokočná oznamuje, že volby prezidenta České republiky se uskuteční:
 • v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 a
 • v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00
ve volebním okrsku č. 1 ve volební místnosti Obecního úřadu Klokočná.

15. 11. 2017
Starosta obce Klokočná svolává první zasedání volební okrskové komise volební okrsek č. 1 pro volby prezidenta České republiky, které se budou konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018. První zasedání se uskuteční 20. 12. 2017 v 17:00 v budově Obecního úřadu Klokočná.

13. 11. 2017
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj zve na valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Ladův kraj v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, spolufinancovaného Evropskou unií, která se uskuteční v úterý 5. 12. 2017 od 9.30 do 11.30 hod. v obci Ondřejov - Astronomickém ústavu AVČR - ve veřejně přístupné seminární místnosti, Fričova ul. 298, Ondřejov (hvězdárna) a na které se bude kromě jiného projednávat návrh rozpočtu Ladova Kraje 2018.

13. 11. 2017
Dobrovolný Svazek obcí Region Jih zve na valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Region jih, která se uskuteční v úterý 12. 12. 2017 od 17,00 v Hasičském domě ve Struhařově a na které se bude kromě jiného projednávat návrh rozpočtu Svazku obcí Region jih 2018.

8. 11. 2017
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy, ve kterém nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. Toto nařízení se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.

7. 11. 2017
Starosta obce Klokočná informuje, že počet volebních okrsků pro volby prezidenta je jeden se sídlem v budově Obecního úřadu Klokočná

7. 11. 2017
Starosta obce stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky na 6 členů.

3. 11. 2017
Ladův kraj, svazek obcí oznamuje, že radou svazku obcí Ladův kraj dne 2.11. 2017 schválené rozpočtové opatření číslo 5/2017 je elektronicky zveřejněno na internetových stránkách svazku obcí : www.laduv-kraj.cz, a jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele rozpočtu na Městském úřadě Říčany, odbor finanční.

30. 10. 2017
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj zve na valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Ladův kraj v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, spolufinancovaného Evropskou unií, která se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu 2017, 9.00 - 11.00 hod. v Říčanech, velký zasedací sál v budově radnice, Masarykovo nám. 53., Říčany

2. 10. 2017
Starosta obce Klokočná oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
 • v pátek 20. října od 14:00 do 22:00 a
 • v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00
ve volebním okrsku č. 1 ve volební místnosti Obecního úřadu Klokočná.

27. 9. 2017
Do datové schránky obce Klokočná byly doručeny následující dokumenty:
 • Vyjádření (stanovisko) MÚ Říčany odboru životního prostředí k návrhu žadatele ke změně regulativu/vů platného územního plánu Obce Klokočná pro funkční využití PZ – plochy zemědělské.
 • Návrh na zrušení části opatření obecné povahy - Územní plán Klokočná, vydaný usnesením zastupitelstva obce Klokočná pod č. j. 45504/2011-MURI/OUPRR/719 ze dne 29. 9. 2014 z Krajského soudu v Praze.
V souvislosti s těmito dokumenty vyvěšujeme VYROZUMĚNÍ, VÝZVU A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNÉNÝCH NA ŘÍZENÍ.

14. 9. 2017
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy, ve kterém nařizuje vlastníkům lesů na území ČR - v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice:
 • zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, (platí do 31. prosince 2017)
 • zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, (platí do 31. března 2018)
Toto nařízení se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.

5. 9. 2017
Starosta obce Klokočná informuje, že počet volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je jeden se sídlem v budově Obecního úřadu Klokočná

5. 9. 2017
Starosta obce Klokočná svolává první zasedání volební okrskové komise volební okrsek č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017. První zasedání se uskuteční 27. 9. 2017 v nudově Obecního úřadu Klokočná.

21. 8. 2017
Starosta obce stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 6 členů.

27. 6. 2017

Schválení závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Ladův kraj

Svazek obcí Ladův kraj tímto oznamuje, že schálený Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Ladův kraj byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí a jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele rozpočtu na městském úřadě v Říčanech, odbor finanční, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany.

24. 5. 2017

Zasedání valné hromady Svazku obcí Ladův kraj

V úterý 20. června 2017 v 9.00 - 11.00 hod. proběhne v Říčanech, velký zasedací sál v budově radnice, Masarykovo nám. 53 valná hromada starostek a starostů svazku obcí Ladův kraj, na které se bude projednávat:

9. 5. 2017

Závěrečný účet obce za rok 2016

Zastupitelstvo obce Klokočná oznamuje, že na svém veřejném zasedání dne 24. 4. 2017 bude schvalovat


28. 4. 2017

Záměr obce Klokočná propachtovat pozemky obce

V souladu s § 39 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce Klokočná U-13-2/2017 z 22. 03. 2017 zveřejňujeme záměr obce Klokočná propachtovat tyto specifikované pozemky společnosti ZEA Světice a.s., na dobu 5 let, za roční pachtovné ve výši 1.500 Kč/ha.

27. 4. 2017

Daň z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Středočeský kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že od 28.04.2017 do 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí:
 • hromadný předpisný seznam čj. 2459014/17/2100-11460-200796,
 • hromadný předpisný seznam čj. 2459015/17/2100-11460-200796,
 • hromadný předpisný seznam čj. 2459016/17/2100-11460-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

23. 3. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016

Dne 23. 3. 2017 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016.

9. 3. 2017

Oznámení o vyhlášení konkursu

Obec Svojetice vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, konkurs na funkci ředitele(ky) Mateřské školy Svojetice, se sídlem Louňovická 358, 251 62 Svojetice.

14. 10. 2016

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci Klokočná"

Obecní úřad Klokočná oznamuje, že ve výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci Klokočná" byla ze tří uchazečů jako vítězný uchazeč vybrána firma Vodohospodářský vývoj a výstavba a.s.

6. 10. 2016

"Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – III. etapa“

Obecní úřad Klokočná oznamuje, že ve výběrového řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – III. etapa“ byla výběrovou komisí vyhodnocena jako vítězná nabídka pana Martina Šusty.

21.9.2016
Nařízení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu, kterým vymezuje ochranné pásmo v katastrálním území vyjmenovaných obcí. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel v Jevanech, KÚ 659312.

15.9.2016
Starosta obce informuje občany obce Klokčná, že se volby do Zastupitelstva Středočeského kraje budou konat ve dnech 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin ve volební místnosti na Obecním úřadě Klokočná.

15. 9. 2016

"Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – III. etapa“

Obec Klokočná vlastní budovu bývalé hasičské zbrojnice postavené v 60. letech minulého století. Objekt vykazuje podprůměrnou údržbu a je z hlediska stavebně technických a hygienických předpisů vhodný pouze ke skladovacím účelům. Stavebními úpravami bude umožněno jiné využití a to na zázemí pro zájmovou a kulturně sportovní činnost mladých rodin s dětmi, tak i různých spolků v obci. Uvnitř objektu vznikne klubovna, sociální zařízení, šatna s čajovou kuchyňkou a zádveří.
Realizace Projektu bude probíhat ve třech etapách:
 • I. etapa zahrnovala hrubé stavební práce a výměnu oken a byla dokončena v květnu 2016
 • Ve II. etapě byly provedeny veškeré úpravy vnitřních povrchů. vnitřní kanalizace a vodovod, osazení zařizovacích předmětů a kuchyňské linky, montáž vnitřních parapetů, pokládka dlažeb a PVC, obklady stěn, elektroinstalace a výmalby. Dále bylo provedeno zateplení podstřeší, výměna střešní krytiny a krovu a hromosvod.
 • III. etapa je předmětem tohoto výběrového řízení bude zahrnovat provedení ETICS a oplechování vnějších parapetů oken a časově bude realizována po zajištění finančních prostředků.
Obecní úřad Klokočná, jako „Zadavatel“ má v úmyslu zadat realizaci Stavebních úprav objektu čp. 62 Klokočná - III.etapy „Zhotoviteli“, který jí jako vybraný uchazeč z tohoto výběrového řízení podle jeho zadání a jeho požadavků kompletně zrealizuje.
Zadavatelem předpokládaná hodnota VZ je 200 000,- Kč vč. DPH, jedná se tedy o VZ malého rozsahu.

Nabídky musí být předloženy v pevném, neprůhledném a zapečetěném obalu zřetelně označeném:
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná - III.etapa - NEOTEVÍRAT”.

Nabídky musí být předány do kanceláře OÚ Klokočná na adrese Klokočná č.p. 61, v úředních hodinách (PO a ST od 18:00 – 19:00), nebo po dohodě i v jiném termínu, ale nejpozději do 19:00 hod. dne 27.9.2016. Osobní předání nabídky si uchazeč nechá potvrdit na jím vyhotoveném protokolu, kde přebírající za Zadavatele uvede datum a hodinu předání. V případě podání nabídky poštou je rozhodující datum doručení nabídky zadavateli.
Zadávací dokumentaci výběrového řízení tvoří Informační memorandum včetně jeho příloh:
1. Zadávací projektová dokumentace
2. Položkové rozpočty (slepé) - výkazy výměr
Vítáme všechny vážné zájemce o tuto veřejnou zakázku a těšíme se na případnou spolupráci.

8. 8.2016
V souladu s ustanovením § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, starosta obce s t a n o v u j e pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016, minimální počet členů okrskové volební komise takto:
okrsková volební komise pro volební okrsek č.1 je 6 členů.

29. 06. 2016

"Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – II. etapa“

Obecní úřad Klokočná oznamuje, že ve výběrového řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – I. etapa“ byla výběrovou komisí vyhodnocena jako vítězná nabídka pana Pavla Motuze.

1. 6. 2016

"Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – II. etapa“

Obec Klokočná vlastní budovu bývalé hasičské zbrojnice postavené v 60. letech minulého století. Objekt vykazuje podprůměrnou údržbu a je z hlediska stavebně technických a hygienických předpisů vhodný pouze ke skladovacím účelům. Stavebními úpravami bude umožněno jiné využití a to na zázemí pro zájmovou a kulturně sportovní činnost mladých rodin s dětmi, tak i různých spolků v obci. Uvnitř objektu vznikne klubovna, sociální zařízení, šatna s čajovou kuchyňkou a zádveří.
Realizace Projektu bude probíhat ve třech etapách:
 • I. etapa zahrnovala hrubé stavební práce a výměnu oken a byla dokončena v květnu 2016
 • II. etapa je předmětem tohoto výběrového řízení
 • III. etapa bude zahrnovat provedení ETICS a časově bude realizována po zajištění finančních prostředků.
Obecní úřad Klokočná, jako „Zadavatel“ má v úmyslu zadat realizaci Stavebních úprav objektu čp. 62 Klokočná - II.etapy „Zhotoviteli“, který jí jako vybraný uchazeč z tohoto výběrového řízení podle jeho zadání a jeho požadavků kompletně zrealizuje.
Zadavatelem předpokládaná hodnota VZ je 650 000,- Kč vč. DPH, jedná se tedy o VZ malého rozsahu.

Nabídky musí být předloženy v pevném, neprůhledném a zapečetěném obalu zřetelně označeném:
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná - II.etapa - NEOTEVÍRAT”.

Nabídky musí být předány do kanceláře OÚ Klokočná na adrese Klokočná č.p. 61, v úředních hodinách (PO a ST od 18:00 – 19:00), nebo po dohodě i v jiném termínu, ale nejpozději do 19:00 hod. dne 29.6.2016. Osobní předání nabídky si uchazeč nechá potvrdit na jím vyhotoveném protokolu, kde přebírající za Zadavatele uvede datum a hodinu předání. V případě podání nabídky poštou je rozhodující datum doručení nabídky zadavateli.
Zadávací dokumentaci výběrového řízení tvoří Informační memorandum včetně jeho příloh:
1. Zadávací projektová dokumentace
2. Položkové rozpočty (slepé) - výkazy výměr
4. Doplňující informace č. 1
Vítáme všechny vážné zájemce o tuto veřejnou zakázku a těšíme se na případnou spolupráci.

10. 5. 2016
Zastupitelstvo obce Klokočná oznamuje, že na svém veřejném zasedání dne 25. 5. 2016 bude schvalovat
.

11. 11. 2015

"Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – I. etapa“

Obecní úřad Klokočná oznamuje, že ve výběrového řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – I. etapa“ byla výběrovou komisí vyhodnocena jako vítězná nabídka pana Tomáše Indry.

20. 10. 2015

"Výběrové řízení na dodavatele Komunální techniky pro obec Klokočná"

Obecní úřad Klokočná oznamuje, že po 2. kole výběrového řízení „Nákup komunální techniky pro obec Klokočná“ byla výběrovou komisí vyhodnocena jako vítězná, nabídka společnosti Šálek s.r.o.

15. 10. 2015

Výzva k předložení nabídek pro účast ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – I. etapa“

Zastupitelstvo obce Klokočná se chystá rekonstruovat budovu bývalé hasičské zbrojnice postavené v 60. letech minulého století. Obecní úřad Klokočná, jako „Zadavatel“ má v úmyslu zadat realizaci Stavebních úprav – I. etapu „Zhotoviteli“, který jí jako vybraný uchazeč z tohoto výběrového řízení podle jeho zadání a jeho požadavků tuto I. etapu zrealizuje. Z důvodu otevřenosti výběrového řízení a zjištění vážného zájmu uchazečů o tuto zakázku vydá- vá obecní úřad Klokočná tuto Výzvu.,
 
Zadávací dokumentaci výběrového řízení tvoří Informační memorandum včetně jeho příloh:
Příloha č. 1. Zadávací projektová dokumentace:
Příloha č. 2. Položkový rozpočet (slepý) – výkazy výměr
Příloha č. 3. Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 4. Krycí list nabídky (formulář)

 
Lhůta pro podávání nabídek je 9.11.2015 do 19:00.
Vítáme všechny vážné zájemce o tuto veřejnou zakázku a těšíme se na případnou spolupráci.


5. 10. 2015
Dne 5. 10. 2015 byla na Obecní úřad obce Klokočná doručena Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních obsahující žádost uveřejnit seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován vlastník nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.


14. 8. 2015

"Výběrové řízení na zhotovitele stavby "Stavební úpravy objektu č.p. 62 Klokočná"

Výběrové řízení bylo výběrovou komisí zrušeno. Až do konce lhůty pro podávání nabídek nebyla doručena jedniná nabídka. Z jednání výběrové komise byl vyhotoven zápis.


16. 7. 2015
Dne 16. 7. 2015 byla na Obecní úřad obce Klokočná doručena Veřejná vyhláška MŽP ČR obsahující Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (dále jen „návrh OOP PZKO CZ02“) a Přílohu k návrhu OOP PZKO CZ02 - „PZKO CZ02“. Případné dotazy či žádosti o poskytnutí doplňujících informací získáte na emailové adrese: renata.skopkova@mzp.cz nebo miluse.dobesova@mzp.cz.


15. 7. 2015
"Výzva" k předložení nabídek pro účast ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby "Stavební úpravy objektu č.p. 62 Klokočná"
Obecní úřad obce Klokočná vyzývá potenciální zájemce o účast ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby "Stavební úpravy objektu č.p. 62 Klokočná" o podání nabídky formou písemného, nebo e-mailového oznámení doručeného nejpozději do 21.07.2015 Zadavateli na emailové adresy starosta@klokocna.eu a obec@klokocna.eu nebo poštou na adresu Obecní úřad Klokočná, Klokočná č.61, 251 64 Mnichovice. Na základě tohoto oznámení Zadavatel poskytne uchazeči kompletní zadávací podklady. Ve stejný den budou zadávací podklady zveřejněny i na www.vhodne-uverejneni.cz. Veškeré podrobnosti k výběrovému řízení najdete v přiloženém Informačním memorandu.

9. 7. 2015
Obecní úřad Klokočná dává na vědomí exekuční příkaz ze dne 9.9.2011 č.j. 97 EX 11045/11 - 16, kterým byla nařízena exekuce prodejem nemovitostí povinného, za účelem zaslání přihlášky případně evidované pohledávky.

2. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Klokočná oznamuje, že na svém veřejném zasedání dne 17. 6. 2015 bude schvalovat
.

30. 4. 2015
Finanční úřad pro Středočeský kraj oznamuje, že od 30.4.2015 do 1.6.2015 jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, jimiž se stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.

23. 3. 2015
Zastupitelstvo obce Klokočná oznamuje, že na svém veřejném zasedání dne 8. 4. 2015 bude schvalovat rozpočtové opatření č. 2.

9. 2. 2015
Zastupitelstvo obce Klokočná oznamuje, že na svém veřejném zasedání dne 28. 2. 2015 bude schvalovat rozpočtové opatření č. 1.

17. 12.2014
Zastupitelstvo obce Klokočná na svém veřejném zasedání dne 17. 12. 2014 schválilo:

1. 12.2014
Obecní úřad Klokočná informuje, že na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2014 bude projednávám návrh rozpočtu obce na rok 2015.

12.10.2014
Obecní úřad Klokočná zveřejňuje Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014.

6.10.2014
MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje oznamuje vydání územního plánu Klokočná.

21.9.2014
Starostka obce informuje občany obce Klokočná, že se volby do Zastupitelstva obce Klokočná budou konané ve dnech 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin ve volební místnosti na Obecním úřadě Klokočná.

18.9.2014
Obecní úřad Klokočná informuje o konání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná, svolaného starostkou obce MVDr. Veronikou Danielovou na 29. 9. 2014 od 18:00 hod. do sálu Hostince Na Klokočné.

28.8.2014
Obec Klokočná oznamuje záměr koupě části pozemku a záměr prodeje obecního pozemku dle geometrického plánu.

3.8.2014
Starostka obce informuje volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Klokočná, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, o počtu 1 volebního okrsku v obci Klokočná. Současně Starostka obce stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise na 6.

2.5.2014
Starostka obce oznamuje, že se volby do Evropského Parlamentu uskuteční v pátek 23. 5. 2014 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. 5. 2014 od 8:00 do 14:00 na Obecním úřadě obce Klokočná.
 

2.4.2014
V souladu s ustanovením § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropskeho parlamentu, starostka obce i n f o r m u j e politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014, o počtu a sídle volebních okrsků:
 • počet okrsků: 1
 • Sídlo volebního okrsku č. 1: Obecní úřad Klokočná, Klokočná 61, 251 64 p. Mnichovice.
 

14.3.2014
MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje oznamuje zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu Klokočná.
 

13.9.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013. Starostka obce Klokočná MVDr. Veronika Danielová informuje, že Sídlo volebního okrsku č. 1 bude na Obecním úřadě v Klokočné a stanovuje pro volební okrsek č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6 členou Okrskovou volební komisi.
 

29.4.2013
MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje oznamuje zahájení projednání návrhu územního plánu Klokočná.
 

29.11.2012
V souladu s ustanovením § 14 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), starostka obce s t a n o v u j e pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013, minimální počet členů okrskové volební komise takto:
okrsková volební komise pro volební okrsek č.1 je 6 členů.
 
První zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č. 1 pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013. První zasedání se uskuteční dne 19.12. 2012 v 18. 00 hodin v budově Obecního úřadu Klokočná se sídlem Klokočná č.p. 61.
 
Volba prezidenta České republiky se koná:
 • v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecní úřad Klokočná, Klokočná 61, Mnichovice, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
 

20.8.2012
Prezident republiky Václav Klaus vyhlásil volby do zastupitelstev krajů. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlametu ČR se budou konat v pátek dne 12. října 2012 a v sobotu dne 13. října 2012. Starostka obce stanovila minimální počet členů okrskové volební komise v Klokočné na 5 včetně zapisovatele.
 

14.6.2012
Obec Klokočná zveřejňuje Závěrečný účet svazku obcí "Ladův kraj" za rok 2011.
 

11.5.2012
Obec Klokočná zveřejňuje záměr a podmínky pronájmu budovy kulturního domu (hostince) č.p. 71 na parcele č. 142 a pozemku parc. č. 15/5 přiléhajícího k budově. Přihlášky s nabízenou cenou za pronájem nemovitostí zasílejte nejpozději do 15 ti dnů ode dne zveřejnění záměru v zalepené obálce, viditelně označené: Pronájem kulturního domu hostince) Klokočná – NEOTEVÍRAT, na adresu Klokočná č. 61, 251 64 Mnichovice.
 

11.5.2012
Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje – úřad územního plánování oznamuje veřejné projednávání konceptu územního plánu Mnichovice. Koncept územního plánu je vystaven po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení k veřejnému nahlédnutí na MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a reg. rozvoje (1. patro, č. dv. 84) a na OÚ v Mnichovicích.
 

20.4.2012
Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje – úřad územního plánování oznamuje zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Klokočná. Návrh zadání územního plánu je vystaven po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení k veřejnému nahlédnutí na MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a reg. rozvoje (1. patro, č. dv. 84) a na OÚ v Klokočné.
 

3.10.2011
Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje – úřad územního plánování oznamuje veřejné projednání konceptu územního plánu Svojetic spojeného s jeho výkladem, které se uskuteční dne 19. 10. 2011 v 16 hod., v zasedací místnosti (1. poschodí, dveře č. 78) Městského úřadu v Říčanech, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany.
 
1.9.2011
Zastupitelstvo obce Klokočná rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky, podané v poptávkovém řízení na stavební práce „Vodovod Klokočná“ – dokončení, která byla zveřejněna dne 11. 8. 2011.
Zastupitelstvo obce Klokočná vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o systému komunitního kompostování.
Zastupitelstvo obce Klokočná reagovalo otevřeným dopisem na Rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát, kterou Ing. Miloslav Rovný odeslal dne 25.8.2011 paní starostce a všem členům zastupitelsva Obce Klokočná a kterou zdůvodnil v otevřeném dopise.
 
28.7.2011
Zastupitelstvo obce Klokočná vydalo směrnici, která stanovuje postup obecního úřadu při zajišťování realizace vodovodních řadů, na které nejsou poskytnuty finanční dotace, a realizace na ně připojovaných vodovodních přípojek.
 
25.7.2011
Obec Klokočná oznamuje záměr prodeje pozemku části obecní komunikace parc. č. 322/77 k.ú. Klokočná o výměře 159 m2 na základě projeveného zájmu a usnesení zastupitelstva obce č. U – 28 – 4/2011 ze dne 15.6. 2011.
 
11.5.2011
Zastupitelstvo obce Klokočná vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o místních poplatcích.
 
3.3.2011
Zastupitelstvo obce Klokočná vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o o místních poplatcích.
 
2.3.2011
Zastupitelstvo obce Klokočná vydalo Směrnici č. 1/2011, o místních poplatcích.
 
 
Archiv zpráv z Úřední desky
Zasedání zastupitelstva | Úřední deska |Vyhlášky a nařízení | Vnitřní předpisy obce | Ke stažení