Obsah

Kanalizace


Rok 2016
Firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost provedla na základě objednávky obecního úřadu Klokočná studii proveditelnosti týkající se odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Klokočná:

Rok 2017

Za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci Klokočná byl zakoupen pozemek par. č. 211 v k.ú. Klokočná. 

Na projektovou a inženýrskou činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci Klokočná byla uzavřena dohoda na výběr dodavatele přípravných projektových a inženýringových prací se společností 3L studio s.r.o. 

Přípravné a projektové práce:

  • Byl podán PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje)
  • Zajišťují se souhlasy od vlastníků dotčených parcel
  • Probíhá zařizování elektro-přípojek pro ČOV 
  • Zpracovává se dokumentace přípojek
  • Předpoklad podání žádosti o dotaci je leden roku 2019